මුල ගී පද කිරිල්ලී රන් කිරිල්ලී නොකියා ගියා පියඹලා
F
T
P

කිරිල්ලී රන් කිරිල්ලී නොකියා ගියා පියඹලා ගී පද

කිරිල්ලී රන් කිරිල්ලී
නොකියා ගියා පියඹලා
ආදරේ මට නෑ කියා
පියඹලා ඔබ ගියා

කාට ද ඔබ
දැන් ආදරේ
නොකියා දෝ
පිටුපා ගියේ

නෑ මා ප්‍රියේ
ආදරේ ඒ වගේ
මා හදේ ආදරේ
ගිලිහුනේ

නෑ මා ප්‍රියේ
ආදරේ ඒ වගේ
මා හදේ ආදරේ
ගිලිහුනේ

කිරිල්ලී රන් කිරිල්ලී
නොකියා ගියා පියඹලා
ආදරේ මට නෑ කියා
පියඹලා ඔබ ගියා

සෝකේ ගෙනදේ
ලෝකයේ
පැරදීලා අප
එක්වුනේ

නෑ මා ප්‍රියේ
ආදරේ ඒ වගේ
මා හදේ ආදරේ
ගිලිහුනේ

නෑ මා ප්‍රියේ
ආදරේ ඒ වගේ
මා හදේ ආදරේ
ගිලිහුනේ

කිරිල්ලී රන් කිරිල්ලී
නොකියා ගියා පියඹලා
ආදරේ මට නෑ කියා
පියඹලා ඔබ ගියා

පියඹලා ඔබ ගියා
පියඹලා ඔබ ගියා
පියඹලා ඔබ ගියා
පියඹලා ඔබ ගියා

ගීත ගායනය

ඩෙස්මන් ද සිල්වා
ඩෙස්මන් ද සිල්වා ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021