මුල ගී පද කියාගන්න බැරි තරමට
F
T
P

කියාගන්න බැරි තරමට ගී පද

කියාගන්න බැරි තරමට
ලියාගන්න බැරි තරමට
කියාගන්න බැරි තරමට
ලියාගන්න බැරි තරමට
අන්ත අසරණයි මා සිත
නුඹට බැඳි පෙමින්
නුඹට බැඳි පෙමින්

පාළු නිසල වන පියසක
ගලා හැලෙන දිය දහරක
පාළු නිසල වන පියසක
ගලා හැලෙන දිය දහරක
පෙන බුබුළක
මම දුටුවෙමි
ඔබගෙ ආදරේ
ආදරේ

කියාගන්න බැරි තරමට
ලියාගන්න බැරි තරමට
කියාගන්න බැරි තරමට
ලියාගන්න බැරි තරමට
අන්ත අසරණයි මා සිත
නුඹට බැඳි පෙමින්
නුඹට බැඳි පෙමින්

හඬා වැටෙන සිතුවිලි නල
හමායන්න බැරි හින්දම
හඬා වැටෙන සිතුවිලි නල
හමායන්න බැරි හින්දම
දවයි සෙනෙහසේ දියදළු
පෙම් ලැව් ගින්නෙන්
ලැව් ගින්නෙන්

කියාගන්න බැරි තරමට
ලියාගන්න බැරි තරමට
කියාගන්න බැරි තරමට
ලියාගන්න බැරි තරමට
අන්ත අසරණයි මා සිත
නුඹට බැඳි පෙමින්
නුඹට බැඳි පෙමින්

ගීත ගායනය

සේනානායක වේරලියැද්ද
සේනානායක වේරලියැද්ද ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021