මුල ගී පද කියඹු ලතාවේ නටන ඔලිඳ ලතාවේ
F
T
P

කියඹු ලතාවේ නටන ඔලිඳ ලතාවේ ගී පද

කියඹු ලතාවේ නටන
ඔලිඳ ලතාවේ
හැඩට මුලා වී
දපනෙ වැටුනේ මමනේ
අනඟ සිනා පා
නෙතඟ කියන කතාවේ
රහට මුලාවී
කඩං වැටුනේ මමනේ

කමක් නෑ සැපයි
ඔබෙ දැකුම පවා දැන්
නාරි ලතාවේ
මට නම්

කියඹු ලතාවේ නටන
ඔලිඳ ලතාවේ
හැඩට මුලා වී
දපනෙ වැටුනේ මමනේ

රෑ නිදි යහනේ
එදිනම මා
පෙම් මදිරා
මතින් මත් වී ගියා
සිතැඟි බඳුන බිඳුණා
පපුවෙ පුළිඟු දැවුනා
මෙමට ඔබම
ඔබිනා බව
සුළඟ පවා කිව්වා

නළඟනකට මා
වසඟ වෙලා
පියඹා ආ සිත
තෙත්වී ගියා
බඹර විසේ සිඳුනා
පෙමක ගැඹුර දැනුණා
ඔබම මගේ
කුලඟන වී
සසර පුරා බැඳුණා

කියඹු ලතාවේ නටන
ඔලිඳ ලතාවේ
හැඩට මුලා වී
දපනෙ වැටුනේ මමනේ
අනඟ සිනා පා
නෙතඟ කියන කතාවේ
රහට මුලාවී
කඩං වැටුනේ මමනේ

කමක් නෑ සැපයි
ඔබෙ දැකුම පවා දැන්
නාරි ලතාවේ
මට නම්

කියඹු ලතාවේ නටන
ඔලිඳ ලතාවේ
හැඩට මුලා වී
දපනෙ වැටුනේ මමනේ

ගීත ගායනය

දිමංක වෙල්ලාලගේ
දිමංක වෙල්ලාලගේ ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

කැළුම් ශ්‍රීමාල්

සංගීත නාද රටා

සදීප්ත ගුණවර්ධන
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021