මුල ගී පද කෝ මා පැතූ ඔබෙ ආදරේ
F
T
P

කෝ මා පැතූ ඔබෙ ආදරේ ගී පද

කෝ මා පැතූ
ඔබෙ ආදරේ
කෝ මා පැතූ
ඔබෙ ආදරේ
කෝ මා පැතූ

ආවේ එදා මා
තනි වී ලොවේහි
නැති වී ගියා ඒ
හැඟුමන් මෙහි

ආවේ එදා මා
තනි වී ලොවේහි
නැති වී ගියා ඒ
හැඟුමන් මෙහි

යළි මා අනාතයි
උතුරා ගලා යයි
සංවේදනා

කෝ මා පැතූ
ඔබෙ ආදරේ
කෝ මා පැතූ
ඔබෙ ආදරේ
කෝ මා පැතූ

ඈ හා අතීතේ
ගැයු ගීත රාවේ
මුසු වී ඇසේවා
සුළඟේ පවා

ඈ හා අතීතේ
ගැයු ගීත රාවේ
මුසු වී ඇසේවා
සුළඟේ පවා

කෙවිලී කැදැල්ලේ
කොවුලා ඉගිල්ලේ
දැන් ඈ දමා

කෝ මා පැතූ
ඔබෙ ආදරේ
කෝ මා පැතූ
ඔබෙ ආදරේ
කෝ මා පැතූ

පායා පහන් වූ
රන් තාරකාවෝ
අඳුරේ දමා මා
නොපෙනී ගියා

පායා පහන් වූ
රන් තාරකාවෝ
අඳුරේ දමා මා
නොපෙනී ගියා

කවදා ද ආයේ
පායා දිලෙන්නේ
රන් තාරකා

කෝ මා පැතූ
ඔබෙ ආදරේ
කෝ මා පැතූ
ඔබෙ ආදරේ
කෝ මා පැතූ

ගීත ගායනය

ටී. එම්. ජයරත්න
ටී. එම්. ජයරත්න ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

රංජිත් වීරසිංහ

සංගීත නාද රටා

ප්‍රේමසිරි කේමදාස
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021