මුල ගී පද කොහේ හෝ නුඹ නතර වේ
F
T
P

කොහේ හෝ නුඹ නතර වේ ගී පද

කොහේ හෝ නුඹ නතර වේ
කාට හෝ ජීවිතය දී
තුටින් නම් මට ඒ ඇති
මගේ නොවුනට කම් නැතේ නුඹ
මගේ නොවුනට කම් නැතේ

උන්නදා අපි අපේ වී නුඹ
දුන්නු සෙනෙහස අරුමැති
ලෝභ නෑ හිත අහිමිදා අද
මමත් දැන් මට හිමි නැතී

නුඹ ළඟත් මතකය ඇති
නමුදු අපි වෙන් වී ඇති
එපා රිදවුම් ගන්න දිවියට
අපිට හිමි ජීවිත ඇති

කොහේ හෝ නුඹ නතර වේ
කාට හෝ ජීවිතය දී
තුටින් නම් මට ඒ ඇති
මගේ නොවුනට කම් නැතේ නුඹ
මගේ නොවුනට කම් නැතේ

ගීත ගායනය

කරුණාරත්න දිවුල්ගනේ
කරුණාරත්න දිවුල්ගනේ ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

ශමිලා හුසේන්

සංගීත නාද රටා

දර්ශණ වික්‍රමතුංග
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021