මුල ගී පද කොහේ ඉඳන් කොහෝ කියනවදෝ
F
T
P

කොහේ ඉඳන් කොහෝ කියනවදෝ ගී පද

කොහෝ කොහෝ
කොහේ ඉඳන්
කොහෝ කියනවදෝ
අපේ ගමේ රබන් පදේ
නුඹට ඇහෙනවදෝ

කොහෝ කොහෝ
කොහේ ඉඳන්
කොහෝ කියනවදෝ
අපේ ගමේ රබන් පදේ
නුඹට ඇහෙනවදෝ

කජු නාඹර රස මී අඹ
ගස් යට වැහි වැහැලා
කොහෝ අන්න අර බලපන්
මී වද පැණි පිරිලා

කජු නාඹර රස මී අඹ
ගස් යට වැහි වැහැලා
කොහෝ අන්න අර බලපන්
මී වද පැණි පිරිලා

කොහෝ කොහෝ
කොහේ ඉඳන්
කොහෝ කියනවදෝ
බක් මාසේ මඟුල් නැකත්
මටත් කියනවදෝ

කොහෝ කොහෝ
කොහේ ඉඳන්
කොහෝ කියනවදෝ
අපේ ගමේ රබන් පදේ
නුඹට ඇහෙනවදෝ

රබන් හඬට බමරු නටන
ලස්සන ගම් මැද්දේ
කොහෝ උඹත් ගී කියපන්
සිංහල අවුරුද්දේ

රබන් හඬට බමරු නටන
ලස්සන ගම් මැද්දේ
කොහෝ උඹත් ගී කියපන්
සිංහල අවුරුද්දේ

කොහෝ කොහෝ
කොහේ ඉඳන්
කොහෝ කියනවදෝ
අපේ ගමේ රබන් පදේ
නුඹට ඇහෙනවදෝ

කොහෝ කොහෝ
කොහේ ඉඳන්
කොහෝ කියනවදෝ
අවුරුද්දට අපේ දිහා
නෑගම් එනවදෝ

ගීත ගායනය

සනත් නන්දසිරි
සනත් නන්දසිරි ගේ තවත් ගී පද

සුජාතා අත්තනායක
සුජාතා අත්තනායක ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021