මුල ගී පද කෝකිලයන්‌ගෙ කෝකිල නාදේ
F
T
P

කෝකිලයන්‌ගෙ කෝකිල නාදේ ගී පද

කෝකිලයන්‌ගෙ කෝකිල නාදේ
කෝකිලයන්‌ගේ කෝකිල නාදේ
හීන හඬින් හීන වගේ එයි නැගී

ජාති ජාති මලින් සුවඳ උරා බී
වටින්පිටින් සිසිල් සුළං හමන්නේ
සාමදාන සැඳෑ සොබා ඇදෙන්නේ
අන්න අන්න ඉරත් මුහුදෙ ගිලෙන්නේ

මගේ කුමාරි යාල තොටිල්ලේ
පැනිමො නිදැල්ලේ

කෝකිලයන්‌ගෙ කෝකිල නාදේ
කෝකිලයන්‌ගේ කෝකිල නාදේ
හීන හඬින් හීන වගේ එයි නැගී

සුදෝ සුදෝ අන්න සඳත් එබෙන්නේ
සාදු සාදු ඔබේ දෙසයි බලන්නේ
එපා එපා සඳේ ටිකක් තැවෙන්නේ
ඇයිද මගේ සුදා මටයි ආදරේ

අන්න දෙව්ලියෝ අපේ පෙම් බලා
ගීත ගයන්නෝ

කෝකිලයන්‌ගෙ කෝකිල නාදේ
කෝකිලයන්‌ගේ කෝකිල නාදේ
හීන හඬින් හීන වගේ එයි නැගී

සමන් මලක් නෙලා මගේ බිසෝගේ
හිසේ ගසා අන්න මගේ විනෝදේ
එන්න අනේ එන්න මගේ කුමාරී
සාදු කියා හාදු දෙකක් දෙන් සිරී

මගේ කිරිල්ලී හඬින් සුමීරී
ගයන් අමා ගී

කෝකිලයන්‌ගෙ කෝකිල නාදේ
කෝකිලයන්‌ගේ කෝකිල නාදේ
හීන හඬින් හීන වගේ එයි නැගී

බෝම ඇතත් බොහෝ මැණික් සාගරේ
ඔබයි මගේ මැණික මගේ ආදරේ
ඉතින් එපා සැකක් මගේ සුන්දරී
මෙලෝ එලෝ ඔබයි මගේ පෙම්බරී

මගේ අසෝකා මගේ විසාකා
මගේ මල්ලිකා

කෝකිලයන්‌ගෙ කෝකිල නාදේ
කෝකිලයන්‌ගේ කෝකිල නාදේ
හීන හඬින් හීන වගේ එයි නැගී
හීන හඬින් හීන වගේ එයි නැගී

ගීත ගායනය

සුනිල් ශාන්ත
සුනිල් ශාන්ත ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021