මුල ගී පද කොළොම්තොට නැත මහළු වී
F
T
P

කොළොම්තොට නැත මහළු වී ගී පද

කොළොම්තොට නැත
මහළු වී
අවන්හල නැත
පැරණි වී
එදා හඬමයි
අදත් යෙෳවනයේ
එහෙත් අප දෙන්නා
බලන් කැඩපත
සොඳුරියේ

කුඹ ගසක් උඩ
නැවතිලා
සිනා සලමින්
සඳේ ඇයි සරදම්
බලන් කැඩපත
සොඳුරියේ
පාට වත්සුණු
දෙකොපොලෙන් පිසදා

කොළොම්තොට නැත
මහළු වී
අවන්හල නැත
පැරණි වී
එදා හඬමයි
අදත් යෙෳවනයේ
එහෙත් අප දෙන්නා
බලන් කැඩපත
සොඳුරියේ

පෙරුම් පුරමින්
හමුවෙලා
උනුන් රහසින්
බැන්ද ආදර පෙම්
බලන් කැඩපත
සොඳුරියේ
කුමන අරුමද
නර කෙසත් නැඟිලා

කොළොම්තොට නැත
මහළු වී
අවන්හල නැත
පැරණි වී
එදා හඬමයි
අදත් යෙෳවනයේ
එහෙත් අප දෙන්නා
බලන් කැඩපත
සොඳුරියේ

ගීත ගායනය

අමරදේව ඩබ්. ඩී.
අමරදේව ඩබ්. ඩී. ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021