මුල ගී පද කොතැනක හිටියත් ඔබ මෙලොවේ
F
T
P

කොතැනක හිටියත් ඔබ මෙලොවේ ගී පද

කොතැනක හිටියත්
ඔබ මෙලොවේ
දිගුකල් ජීවත් වෙන්නකෝ
ඔබේ සිතට
සැනසුම ගෙනදී
දිගුකල් ජීවත් වෙන්නකෝ
රැකගෙන මංගල
මුදුව අතේ
දිගුකල් ජීවත් වෙන්නකෝ

කොතැනක සිටියත්
ඔබ මෙලොවේ
දිගුකල් ජීවත් වෙන්නකෝ

හිටියත් කිසිවෙකු
මෙහි ඔබ පතලා
දුටුවත් ඔහු ඔබෙ
ලස්සන මැවිලා
හිටියත් කිසිවෙකු
මෙහි ඔබ පතලා
දුටුවත් ඔහු ඔබෙ
ලස්සන මැවිලා

සිහිකෙරුවත්
පසු ගියදේ හිතලා
සිරිකත මෙන් ඔබ
දිගුකල් ජීවත් වෙන්නකෝ

කොතැනක හිටියත්
ඔබ මෙලොවේ
දිගුකල් ජීවත් වෙන්නකෝ

ඔබ එන තුරු මම
තනියෙන් සිටියා
ඔබ වෙන කිසිවෙකු
සමඟින් ආවා
ඔබ එනතුරු මම
තනියෙන් සිටියා
ඔබ වෙන කිසිවෙකු
සමඟින් ආවා

ඔහු දිවි රැකුමට
මට වර ලැබුණා
පිරිසිදු ලිය ඔබ
දිගුකල් ජීවත් වෙන්නකෝ

කොතැනක හිටියත්
ඔබ මෙලොවේ
දිගුකල් ජීවත් වෙන්නකෝ
ඔබේ සිතට
සැනසුම ගෙනදී
දිගුකල් ජීවත් වෙන්නකෝ
රැකගෙන මංගල
මුදුව අතේ
දිගුකල් ජීවත් වෙන්නකෝ

කොතැනක සිටියත්
ඔබ මෙලොවේ
දිගුකල් ජීවත් වෙන්නකෝ

ගීත ගායනය

එච්. ආර්. ජෝතිපාල
එච්. ආර්. ජෝතිපාල ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021