මුල ගී පද කොවුලෙක් මොටද උලලේනෙක් වෙයන්
F
T
P

කොවුලෙක් මොටද උලලේනෙක් වෙයන් ගී පද

කොවුලෙක් මොටද
මට මිහිරිම
ගී ගයනා
උලලේනෙක් වෙයන්
ඉඳහිට දුක අහනා

කොවුලෙක් මොටද
මට මිහිරිම
ගී ගයනා
උලලේනෙක් වෙයන්
ඉඳහිට දුක අහනා

රුවලක් මොටද
සුළඟක් එන තුරු
සිටිනා
හබලක් වෙයන්
ඔරුවක් වෙරළට
ගේනා

කොවුලෙක් මොටද
මට මිහිරිම
ගී ගයනා
උලලේනෙක් වෙයන්
ඉඳහිට දුක අහනා

නටුවක් මොටද
මට ළා සුළඟට
සැලෙනා
කටුවක් වෙයන්
මල් නටුවක්
මුර කරනා

කොවුලෙක් මොටද
මට මිහිරිම
ගී ගයනා
උලලේනෙක් වෙයන්
ඉඳහිට දුක අහනා

කොවුලෙක් මොටද
මට මිහිරිම
ගී ගයනා
උලලේනෙක් වෙයන්
ඉඳහිට දුක අහනා

ගීත ගායනය

සමනලී ෆොන්සේකා
සමනලී ෆොන්සේකා ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සුජීව හෙට්ටිතන්ත්‍රි

සංගීත නාද රටා

අරුණ ගුණවර්ධන
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021