මුල ගී පද කුරුළු ගමේ කුරුළු ගෙදර කුරුළු කුමාරී
F
T
P

කුරුළු ගමේ කුරුළු ගෙදර කුරුළු කුමාරී ගී පද

කුරුළු ගමේ
කුරුළු ගෙදර
කුරුළු කුමාරී
බඳින දවස
මඟුල අදයි
යස හැඩකාරී

කුරුළු ගමේ
කුරුළු ගෙදර
කුරුළු කුමාරී
බඳින දවස
මඟුල අදයි
යස හැඩකාරී

මනාලයා ආවම
හැඩටම පිළිගන්නේ
මනාලියගෙ මෑණියො
පෙරමගටයි යන්නේ
කුරුළු කුමාරියගෙ
මඟුල
අද ය කිය කියා
ආ හැම දෙන
පිළිගන්නවා
හොටට හොට තියා

කුරුළු ගමේ
කුරුළු ගෙදර
කුරුළු කුමාරී
බඳින දවස
මඟුල අදයි
යස හැඩකාරී

කුරුළු ගමේ
කුරුළු ගෙදර
කුරුළු කුමාරී
බඳින දවස
මඟුල අදයි
යස හැඩකාරී

මනාලයා ආවම
මෙහි සිරිය මැවෙන්නේ
කුරුළු පොඩිත්තෝ
ආසිරි ගීත ගයන්නේ
මහලු කුරුල්ලෙක්
දෙන්නට
අත්පැන් දෙන්නේ
යෙහෙළියො එක්වීලා
මල් පියලි ඉසින්නේ

කුරුළු ගමේ
කුරුළු ගෙදර
කුරුළු කුමාරී
බඳින දවස
මඟුල අදයි
යස හැඩකාරී

කුරුළු ගමේ
කුරුළු ගෙදර
කුරුළු කුමාරී
බඳින දවස
මඟුල අදයි
යස හැඩකාරී

ගීත ගායනය

චිත්‍රා සෝමපාල
චිත්‍රා සෝමපාල ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021