මුල ගී පද කුවේණියේ මා කුවේණියේ මම
F
T
P

කුවේණියේ මා කුවේණියේ මම ගී පද

කුවේණියේ මා
කුවේණියේ මම
තම්මැන්නා එනවා
රූබරියේ මා
රූබරියේ මම
ආලේ සොයා එනවා

සළුව අරන් ගෙට
පලයං කුමරිය
නැවක නැගී මරු
එනවා කුමරිය

කුවේණියේ මා
කුවේණියේ මම
තම්මැන්නා එනවා
රූබරියේ මා
රූබරියේ මම
ආලේ සොයා එනවා

වියූ සළුව නොම
හැර යන් කුවේණියේ
ලාට රටින් දොස්
පැවරෙයි කුවේණියේ
කිලිටි දෙපා මඩ
තවරයි කුවේණියේ
වැස්ස වැටී තෙත‍
තැවරෙයි කුවේණියේ

නිරිඳුන් නුඹේ
ආලේ නිසා
බෝ විපතක් වෙනා
නොවඩින් සදා
මතු භවයේ මා
හමුවන තුරා
ආලේ පසෙක ලා
හිඳිමී මෙමා

සළුව අරන් ගෙට
පලයං කුමරිය
නැවක නැගී මරු
එනවා කුමරිය

කුවේණියේ මා
කුවේණියේ මම
තම්මැන්නා එනවා

රූබරියේ මා
රූබරියේ මම
ආලේ සොයා එනවා

නිරිඳුන් නුඹේ
ආලේ නිසා
බෝ විපතක් වෙනා
නොවඩින් සදා
මතු භවයේ මා
හමුවන තුරා
ආලේ පසෙක ලා
හිඳිමී මෙමා

ගීත ගායනය

රිද්ම වීරවර්ධන
රිද්ම වීරවර්ධන ගේ තවත් ගී පද

දිනූපා කෝදාගොඩ
දිනූපා කෝදාගොඩ ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

චන්ද්‍රසේන තලංගම

සංගීත නාද රටා

චරිත අත්තලගේ
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021