මුල ගී පද ලලිත කලා ඔප කරනා
F
T
P

ලලිත කලා ඔප කරනා ගී පද

ලලිත කලා
ඔප කරනා
සීගිරි ළඳුනේ
ඇයි ඔබ තනිවී
සෝ දුකෙනී ඉන්නේ

ලලිත කලා
ඔප කරනා
සීගිරි ළඳුනේ
ඇයි ඔබ තනිවී
සෝ දුකෙනී ඉන්නේ

රතැඟිලි මොළවා
කුසුම් නෙළා ගෙන
බුදු පුදට ද යන්නේ
බලන්නකෝ අනෙ
අප දෙස ළඳුනේ
පිරිසිදු සිනහ පපා

ලලිත කලා
ඔප කරනා
සීගිරි ළඳුනේ
ඇයි ඔබ තනිවී
සෝ දුකෙනී ඉන්නේ

මියුරු බසින්
අප නළවා
සුරඟන රැඟුමක්
සොඳුරේ රඟපා
සනසනු
අප සැනිනා

දෙපා නගන්නට
බෑ නොවැ අයියෝ
ඔබ තනි
කර දමලා
ඔය වැනි සුන්දර
සුරූපියන් ඇයි
ගල් ගෙයි
තැවෙනු දුකින්

ලලිත කලා
ඔප කරනා
සීගිරි ළඳුනේ
ඇයි ඔබ තනිවී
සෝ දුකෙනී ඉන්නේ

ගීත ගායනය

චිත්‍රා සෝමපාල
චිත්‍රා සෝමපාල ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021