මුල ගී පද ලන්දේ උකුළ උඩ නින්ද ගිහින් හිටි
F
T
P

ලන්දේ උකුළ උඩ නින්ද ගිහින් හිටි ගී පද

ලන්දේ උකුළ උඩ
නින්ද ගිහින් හිටි
එරබදු ඇහැ ඇරිලා
අන්න හිනා වෙනවා

ලන්දේ උකුළ උඩ
නින්ද ගිහින් හිටි
එරබදු ඇහැ ඇරිලා

ලන්දේ උකුළ උඩ
නින්ද ගිහින් හිටි
එරබදු ඇහැ ඇරිලා
අන්න හිනා වෙනවා

ලන්දේ උකුළ උඩ
නින්ද ගිහින් හිටි
එරබදු ඇහැ ඇරිලා

නීල කොබෙයි
පැටියන්ට ඇඳුම්
මුතු මාල පොටක්
ගිරවුන්ට අරං

නීල කොබෙයි
පැටියන්ට ඇඳුම්
මුතු මාල පොටක්
ගිරවුන්ට අරං

රත්තරන් පාට
කමතට ඉහලින්
රත්තරන් පාට
කමතට ඉහලින්
කන්ද උඩින් එන
ගෝමරියේ
දැන් ගමට වරෙන්
දැන් ගමට වරෙන්

ලන්දේ උකුළ උඩ
නින්ද ගිහින් හිටි
එරබදු ඇහැ ඇරිලා
අන්න හිනා වෙනවා

ලන්දේ උකුළ උඩ
නින්ද ගිහින් හිටි
එරබදු ඇහැ ඇරිලා

පන්සල් කන්දට
සිරස නමං
ඉර දෙයියො ඇවිත්
නවතා සක්මන්

පන්සල් කන්දට
සිරස නමං
ඉර දෙයියො ඇවිත්
නවතා සක්මන්

‌තෙල් දැමුව
දොලොස්මහ පහන් වැටෙන්
‌තෙල් දැමුව
දොලොස්මහ පහන් වැටෙන්
ගම රට එනවද
පාන්දරින්
රන් එළිය අරන්
රන් එළිය අරන්

ලන්දේ උකුළ උඩ
නින්ද ගිහින් හිටි
එරබදු ඇහැ ඇරිලා
අන්න හිනා වෙනවා

ලන්දේ උකුළ උඩ
නින්ද ගිහින් හිටි
එරබදු ඇහැ ඇරිලා

ලන්දේ උකුළ උඩ
නින්ද ගිහින් හිටි
එරබදු ඇහැ ඇරිලා
අන්න හිනා වෙනවා

ලන්දේ උකුළ උඩ
නින්ද ගිහින් හිටි
එරබදු ඇහැ ඇරිලා

ගීත ගායනය

ජැක්සන් ඇන්තනී
ජැක්සන් ඇන්තනී ගේ තවත් ගී පද

කුමාරි මුණසිංහ
කුමාරි මුණසිංහ ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

රත්න ශ්‍රී විජේසිංහ

සංගීත නාද රටා

සංගීත් වික්‍රමසිංහ
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021