මුල ගී පද ළඳුනේ ඔබේ දෑස දැක ගත්තෙමි
F
T
P

ළඳුනේ ඔබේ දෑස දැක ගත්තෙමි ගී පද

ළඳුනේ ළඳුනේ

ඔබේ දෑස දැක ගත්තෙමි
සැඳෑ කලෙක ළඳුනේ
ළඳුනේ
දෙනෝ දහක් අත ගත්තද
සැමියෙකු නැති ළඳුනේ
නෑයෙක් නෑකම නොකියන
වීදි සරන ළඳුනේ
ළඳුනේ

තෙල් මල් ගෙන දෝත පුරා
මුණි කුටියට පියමංවන‍
ඔබේ දෑස දැක ගත්තෙමි
සැඳෑ කලෙක ළඳුනේ
ළඳුනේ

බුදුන් දැක නිවන් දකිමැයි
දෙව්රම යන පාර අහන
ඔබද පටාචාරාවකි
ඔබද කිසාගෝතමියකි

පිරිමින්ගේ පාප කඳට
දෝස විඳින ළඳුනේ
අඳුරේ පව් කරන දනා
එළියෙ රවන ළඳුනේ

ලැම පමණක්
ලොවට පෙනෙන
ළය නොපෙනෙන ළඳුනේ
කුහුඹුවකුට වරදක් නැති
වැරදිකාර ළඳුනේ

ඔබේ දෑස දැක ගත්තෙමි
සැඳෑ කලෙක ළඳුනේ
ළඳුනේ
දෙනෝ දහක් අත ගත්තද
සැමියෙකු නැති ළඳුනේ
නෑයෙක් නෑකම නොකියන
වීදි සරන ළඳුනේ
ළඳුනේ

ගීත ගායනය

අමරසිරි පීරිස්
අමරසිරි පීරිස් ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

රන්බණ්ඩා සෙනෙවිරත්න

සංගීත නාද රටා

ප්‍රේමසිරි කේමදාස
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021