මුල ගී පද ලඟ ඉන්න පැතුවාට මට ලං වෙලා
F
T
P

ලඟ ඉන්න පැතුවාට මට ලං වෙලා ගී පද

ලඟ ඉන්න පැතුවාට මට ලං වෙලා
ඉඩ දෙන්න බෑ හිතේ ඉඩ ඇහැරිලා
පෙම් සිහිනෙ රැඳුනාට මා එක්කලා
ලං වෙන්න බෑ ඔබව තහනම් නිසා
ලං වෙන්න බෑ ඔබව තහනම් නිසා

නිල් දෑසෙ රැඳිලාම උන්නත් හොරා
එක් වෙන්න බැරි බැව් නොදනී ඔයා
තහනම් මලක සුවඳ ගන්නට නෙලා
දැන් ඵල නොවේ තවත් තුරුලක් පතා

පෙම් හැඟුම් ගැලුවාට රහසේ නුරා
සඟවා තියා ගන්න කාටත් හොරා
ඔබ දන්නවා නේද මා හිමි කෙනා
මා හිමි එයාටයි නෙතු පියෙනා තුරා

ලඟ ඉන්න පැතුවාට මට ලං වෙලා
ඉඩ දෙන්න බෑ හිතේ ඉඩ ඇහැරිලා
පෙම් සිහිනෙ රැඳුනාට මා එක්කලා
ලං වෙන්න බෑ ඔබව තහනම් නිසා
ලං වෙන්න බෑ ඔබව තහනම් නිසා
ලං වෙන්න බෑ ඔබව තහනම් නිසා
ලං වෙන්න බෑ ඔබව තහනම් නිසා

ගීත ගායනය

ජූඩ් රොගන්ස්
ජූඩ් රොගන්ස් ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021