මුල ගී පද ලස්සන නම් නෑ පෙනෙන්නේ
F
T
P

ලස්සන නම් නෑ පෙනෙන්නේ ගී පද

ලස්සන නම් නෑ පෙනෙන්නේ
ඉස්සර සුවඳයි දැනෙන්නේ
ලස්සන නම් නෑ පෙනෙන්නේ
ඉස්සර සුවඳයි දැනෙන්නේ

එදා සොඳුරු පිය දසුන්
මෙදා සිහිනයකි කසුන්
මතක් වුනත්
අමිල සතුටකි

ලස්සන නම් නෑ පෙනෙන්නේ

උකුල් තලා සලා ආ
නාරිලතාවෝ
අමල් සිනා නැගූ රන්
චාරුලතාවෝ

උකුල් තලා සලා ආ
නාරිලතාවෝ
අමල් සිනා නැගූ රන්
චාරුලතාවෝ
වැයූ වගේ හවුල් වී
ගැයූ රඟේ කොවුල් ගී
ගියේ ඔවුන්
ළඳුන් කොහේදෝ

ලස්සන නම් නෑ පෙනෙන්නේ
ඉස්සර සුවඳයි දැනෙන්නේ

එදා සොඳුරු පිය දසුන්
මෙදා සිහිනයකි කසුන්
මතක් වුනත්
අමිල සතුටකි

ලස්සන නම් නෑ පෙනෙන්නේ

සවන් පුරා පිරීලා
වස් දඬු රාවේ
සුසුම් හෙලයි සිතාරේ
නෙත් යුග නෑවේ

සවන් පුරා පිරීලා
වස් දඬු රාවේ
සුසුම් හෙලයි සිතාරේ
නෙත් යුග නෑවේ
සිතූ සිතුම් පිරීලා
පැතූ පැතුම් බිඳීලා
ජීවිතේ ගමන් විලාසේ

ලස්සන නම් නෑ පෙනෙන්නේ
ඉස්සර සුවඳයි දැනෙන්නේ
ලස්සන නම් නෑ පෙනෙන්නේ
ඉස්සර සුවඳයි දැනෙන්නේ

එදා සොඳුරු පිය දසුන්
මෙදා සිහිනයකි කසුන්
මතක් වුනත්
අමිල සතුටකි

ලස්සන නම් නෑ පෙනෙන්නේ

ගීත ගායනය

සනත් නන්දසිරි
සනත් නන්දසිරි ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021