මුල ගී පද ලස්සනට පිපුණ වනමල් ගල්
F
T
P

ලස්සනට පිපුණ වනමල් ගල් ගී පද

රෝස මලකුයි
නෙළුම් මලකුයි
ලස්සන වෙයි
හමන සුළඟයි
ගීත රාවෙයි
ඔබගේ වගෙයි
මගේ කිරිල්ලී
ගියා ඉගිල්ලී
මං ශෝකෙමයි

රෝස මලකුයි
නෙළුම් මලකුයි
ලස්සන වෙයි
හමන සුළඟයි
ගීත රාවෙයි
ඔබගේ වගෙයි
මගේ කිරිල්ලී
ඈ ගියා ඉගිල්ලී
මං ශෝකෙමයි

රෝස මලකුයි
නෙළුම් මලකුයි
ලස්සන වෙයි

ඉස්සර මම එනකොට
ඔබ ඉඳන් මග බලා
ලස්සන ඔය ගැස්සෙන
ඔබෙ අත්තටු සලලා
ආදරෙයි ආදරෙයි
කිය කිය ඉඳලා
මට නොකියම
ඇයි ගියෙ
වනයට පියාඹලා

වනයට පියාඹලා
වනයට පියාඹලා
ඇයි ගියෙ
වනයට පියාඹලා

ලස්සනට පිපුණ
වනමල් ගල්
පීරන දියවැල්
මං ආස කරන
මැණික් කැටේ නිල්
දුර ඈත කැලේ
ගල් ගුහවක
ගෙවනවා කල්
ලස්සන මගෙ
කිරිල්ලි සුරතල්

සුපුන් චන්ද්‍රා
දිලී අහසෙ
තරු නැග එද්දී
රැල්ල පෙරළි ඇවිල්ලා
සුදු වැල්ල සිඹිද්දී
සවන් පිනන
මදු ගී ගුවනට
එක් වෙද්දී
ඔයා ඇයි තනියම
කිරිල්ලියේ
කැලේකට වැදී

කැලේකට වැදී
කැලේකට වැදී
ඇයි තනියම
කැලේකට වැදී

ලස්සනට පිපුණ
වනමල් ගල්
පීරන දියවැල්
මං ආස කරන
මැණික් කැටේ නිල්
දුර ඈත කැලේ
ගල් ගුහවක
ගෙවනවා කල්
ලස්සන මගෙ
කිරිල්ලි සුරතල්

ඉර බැස යන්නට
මත්තෙන් කූඩුව සොයලා
පෙර ඔබ
එන හැටි පේනවා
තාම මැවීලා
එන්න එන්න කිරිල්ලියේ
වහා පියඹලා
තාමත් මගෙ කූඩුව
ඔබ නිසාම ඇරිලා

ඔබ නිසාම ඇරිලා
ඔබ නිසාම ඇරිලා
කූඩුව
ඔබ නිසාම ඇරිලා

ලස්සනට පිපුණ
වනමල් ගල්
පීරන දියවැල්
මං ආස කරන
මැණික් කැටේ නිල්
දුර ඈත කැලේ
ගල් ගුහවක
ගෙවනවා කල්
ලස්සන මගෙ
කිරිල්ලි සුරතල්

ලස්සනට පිපුණ
වනමල් ගල්
පීරන දියවැල්
මං ආස කරන
මැණික් කැටේ නිල්
දුර ඈත කැලේ
ගල් ගුහවක
ගෙවනවා කල්
ලස්සන මගෙ
කිරිල්ලි සුරතල්

ගීත ගායනය

නිහාල් නෙල්සන්
නිහාල් නෙල්සන් ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සරත් මුණසිංහ

සංගීත නාද රටා

ආර්. ඒ. චන්ද්‍රසේන
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021