මුල ගී පද ලතු ලවනත ඇන්දූ
F
T
P

ලතු ලවනත ඇන්දූ ගී පද

ලතු ලවනත ඇන්දූ
මුතු හස මුව රැන්දූ
ලතු ලවනත ඇන්දූ
මුතු හස මුව රැන්දූ

සිතු අත සිත බැන්දූ
බාල බොළඳ ලන්දූ
බාල බොළඳ ලන්දූ

උලා සුවඳ ගත
දුලා බරණ නෙක
විලාසිතා සළු ලෝලී
වලාකුළක් දෝ
ඔහේ සරණ නුඹ
මෙලෝ කුසෙන්
දුර පා වී
දුර පා වී
දුර පා වී

ලතු ලවනත ඇන්දූ
මුතු හස මුව රැන්දූ
ලතු ලවනත ඇන්දූ
මුතු හස මුව රැන්දූ

සිතු අත සිත බැන්දූ
බාල බොළඳ ලන්දූ
බාල බොළඳ ලන්දූ

සවනත ගී සිංදූ
විමසන කෙළි බන්දූ
දන මන ඇස රැන්දූ
බාල බොළඳ ලන්දූ

බාල බොළඳ ලන්දූ
බාල බොළඳ ලන්දූ

ගීත ගායනය

ශෂිකා නිසංසලා
ශෂිකා නිසංසලා ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

විජය නන්දන පෙරේරා

සංගීත නාද රටා

නවරත්න ගමගේ
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021