මුල ගී පද ලැබුනත් නෙත් යුග දහසක උරුමේ
F
T
P

ලැබුනත් නෙත් යුග දහසක උරුමේ ගී පද

ලැබුනත් නෙත්
යුග දහසක උරුමේ
මදි මට මුළු
සංසාර යුගේ
ඔබව බලාගන්නට
අම්මේ
ඔබව බලාගන්නට
අම්මේ

ඉර හඳ පතුරන
එළියට වැඩියෙන්
ඔබ මට
හරි එළියයි අම්මේ

දහසක් නෙත්
මට මදි අම්මේ
දහසක් නෙත්
මට මදි අම්මේ

ලේ කිරි කරලා
අම්මත් මා දුක්
පෙව්වද නැත්නම්
ඊට වඩා

ඉර හඳ දරු
සෙනෙහසට යටත් කොට
දිය කර පෙව්වද
සේද වලා

ඉර හඳ දරු
සෙනෙහසට යටත් කොට
දිය කර පෙව්වද
සේද වලා

ලැබුනත් නෙත්
යුග දහසක උරුමේ
මදි මට මුළු
සංසාර යුගේ
ඔබව බලාගන්නට
අම්මේ
ඔබව බලාගන්නට
අම්මේ

දස මාසේ කුසයෙහි
මා දරලා
ඉසුලූ බර තව
ඔබට මදී

දරු සෙනෙහස
මතු බුදු කරවන්නට
මව් පදවිය
ඔබ ලබන ලදී

දරු සෙනෙහස
මතු බුදු කරවන්නට
මව් පදවිය
ඔබ ලබන ලදී

ලැබුනත් නෙත්
යුග දහසක උරුමේ
මදි මට මුළු
සංසාර යුගේ
ඔබව බලාගන්නට
අම්මේ
ඔබව බලාගන්නට
අම්මේ

ඉර හඳ පතුරන
එළියට වැඩියෙන්
ඔබ මට
හරි එළියයි අම්මේ

දහසක් නෙත්
මට මදි අම්මේ
ඔබව බලාගන්නට
අම්මේ
දහසක් නෙත්
මට මදි අම්මේ
ඔබව බලාගන්නට
අම්මේ

ගීත ගායනය

අසංක ප්‍රියමන්ත පීරිස්
අසංක ප්‍රියමන්ත පීරිස් ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

උපාලි ජයලත්

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021