මුල ගී පද ලෙන්ගතුකම නෙතඟ තියා
F
T
P

ලෙන්ගතුකම නෙතඟ තියා ගී පද

ලෙන්ගතුකම නෙතඟ තියා
බලනා විට ඔබ
සඟවාගෙන ඉන්නට බෑ
මගෙ ආදර හිත

මිතුරිය සේ ඔබ උන්නත්
මගෙ හදවත ළඟ
සොඳුරිය කර ගන්නයි මා
සිතුවේ සැම දින
සොඳුරිය කර ගන්නයි මා
සිතුවේ සැම දින

ඇස අද්දර හමු නොවුනත්
ඔබ එක දවසක්
සිතට ඔබව දකිනා තුරු
නෑ ඉවසිල්ලක්
සඳ තරු මත අවිහින්සක
සොඳුරු හදවතක්
බලා හිඳී ඔබේ හිතේ
දෙන්න මට ඉඩක්
බලා හිඳී ඔබේ හිතේ
දෙන්න මට ඉඩක්

ලෙන්ගතුකම නෙතඟ තියා
බලනා විට ඔබ
සඟවාගෙන ඉන්නට බෑ
මගෙ ආදර හිත

මිතුරිය සේ ඔබ උන්නත්
මගෙ හදවත ළඟ
සොඳුරිය කර ගන්නයි මා
සිතුවේ සැම දින
සොඳුරිය කර ගන්නයි මා
සිතුවේ සැම දින

මිතුරු කමට එහා ගියපු
ලෙන්ගතු ඇසුරක්
ඔබෙන් පතා ගෙවී ගියා
කල්ප කාලයක්
කඳුළු පිරුණු තනිකඩ වූ
පාළු හදවතක්
බලා හිඳී ඔබේ හිතේ
දෙන්න මට ඉඩක්
බලා හිඳී ඔබේ හිතේ
දෙන්න මට ඉඩක්

ලෙන්ගතුකම නෙතඟ තියා
බලනා විට ඔබ
සඟවාගෙන ඉන්නට බෑ
මගෙ ආදර හිත

මිතුරිය සේ ඔබ උන්නත්
මගෙ හදවත ළඟ
සොඳුරිය කර ගන්නයි මා
සිතුවේ සැම දින
සොඳුරිය කර ගන්නයි මා
සිතුවේ සැම දින

සොඳුරිය කර ගන්නයි මා
සිතුවේ සැම දින
සොඳුරිය කර ගන්නයි මා
සිතුවේ සැම දින

ගීත ගායනය

චාමර වීරසිංහ
චාමර වීරසිංහ ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021