මුල ගී පද ලියතඹරා මුදු කුසුමකි ඈ
F
T
P

ලියතඹරා මුදු කුසුමකි ඈ ගී පද

ලියතඹරා
මුදු කුසුමකි ඈ
තවුසන්ගේ දැහැනේ සම බිඳිනා
නෑ ලෝකේ ජිවේ ඇයයි
නෑ ලෝකේ ජිවේ ඇයයි

ලියතඹරා
මුදු කුසුමකි ඈ
තවුසන්ගේ දැහැනේ සම බිඳිනා
නෑ ලෝකේ ජිවේ ඇයයි
නෑ ලෝකේ ජිවේ ඇයයි

මායාව මායාව ලොව රවටනා
සිහිනයකි සිහිනයකි අඳුරෙ පාවෙනා
විණාවේ තත් අතර මුදු ස්වරෙ ඇයමයි
මා හදට රස ගෙනෙන මදුවිත ඇයයි

ලියතඹරා
මුදු කුසුමකි ඈ
තවුසන්ගේ දැහැනේ සම බිඳිනා
නෑ ලෝකේ ජිවේ ඇයයි
නෑ ලෝකේ ජිවේ ඇයයි

මිරිඟුවකි මිරිඟුවකි අප රවටනා
දුර ඈත සිතිජයකි ඉම නොපෙනෙනා
නිල් නයන බිඟු දැලකි නෙත් සරය සුමුදුයි
මගෙ ජීවෙ වැලි කතරෙ දිය බිඳ ඇයයි

ලියතඹරා
මුදු කුසුමකි ඈ
තවුසන්ගේ දැහැනේ සම බිඳිනා
නෑ ලෝකේ ජිවේ ඇයයි
නෑ ලෝකේ ජිවේ ඇයයි
නෑ ලෝකේ ජිවේ ඇයයි

ගීත ගායනය

ආත්මා ලියනගේ
ආත්මා ලියනගේ ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

රෝහණ ජයසිංහ

සංගීත නාද රටා

ආත්මා ලියනගේ
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021