මුල ගී පද ලෝ නිමැවූ රිවි කිරණේ
F
T
P

ලෝ නිමැවූ රිවි කිරණේ ගී පද

ලෝ නිමැවූ
රිවි කිරණේ

ලෝ නිමැවූ
සඳ කිරණේ

මා නිමැවූ
මව් වරුණේ

මා නිමැවූ
පිය වරුණේ

සදන්න වීර
දූ පුතුන්
තනන්න දෑ
රකින්නවුන්

පොවන්න
රන් කිරි පෙමින්
රකින්න
සාසනේ බැතින්

පිපෙන්න
රාජ පුෂ්පයන්
මවන්න
ධර්ම රාජයන්

බලන්න මව්
ගුණේ බෙලෙන්
උපන්න
හංස රාජයන්

වඩින්න
දෙව් විමානයෙන්
බලන්න
පස් මහා බැලුම්

මෙතුන් හෙළේ
මවුන් සොඳින්
සුරුක්ම දීය
දෙව් පුතුන්

දරන්න
බුද්ධ චීවරේ
පුදන්න
රන් පුතුන් ඔබේ

සුපුණ්‍යවන්ත
මව් පියන්
වඩින්න
දිව්‍ය යානයෙන්

ලෝ නිමැවූ
රිවි කිරණේ

ලෝ නිමැවූ
සඳ කිරණේ

මා නිමැවූ
මව් වරුණේ

මා නිමැවූ
පිය වරුණේ

මා නිමැවූ
මව් වරුණේ

මා නිමැවූ
පිය වරුණේ

මා නිමැවූ
මව් වරුණේ

මා නිමැවූ
පිය වරුණේ

මා නිමැවූ
මව් වරුණේ

මා නිමැවූ
පිය වරුණේ

මා නිමැවූ
මව් වරුණේ

මා නිමැවූ
පිය වරුණේ

ගීත ගායනය

අමරදේව ඩබ්. ඩී.
අමරදේව ඩබ්. ඩී. ගේ තවත් ගී පද

නීලා වික්‍රමසිංහ
නීලා වික්‍රමසිංහ ගේ තවත් ගී පද

එඩ්වඩ් ජයකොඩි
එඩ්වඩ් ජයකොඩි ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021