මුල ගී පද ලෝකයෙන් යමු ආයෙ ඉපදෙමු
F
T
P

ලෝකයෙන් යමු ආයෙ ඉපදෙමු ගී පද

සැපේදී ලං වුනූ
දුකේ දී
ඈත් වුනූ
මටත් පෙම් කෙරූ
තව එක
පෙමක් තිබුණූ
විශ්වාසෙ
කඩ කරපූ
නුඹට හිත්
දෙකක් සුදූ
මටත් වරදපූ
නුඹත් ඒ
වරද ම ලබපූ

ලෝකයෙන් යමු
ආයෙ ඉපදෙමු
කොතැන හරි
සතුටින් ඉන්න පතා
මගේ ජීවිතේ
ලබන මතු භවේ
ආයෙමත්
රවට්ටන්නට එපා

ලෝකයෙන් යමු
ආයෙ ඉපදෙමු
කොතැන හරි
සතුටින් ඉන්න පතා
මගේ ජීවිතේ
ලබන මතු භවේ
ආයෙමත්
රවට්ටන්නට එපා

දැනුන නං ඉස්තරං
කරපු පෙම
වෙන කවුද
මං තරං
රැවටුනත් දැන දැනත්
රැවටුනේ ඔබට මං
ඒ තරං

ලොකු දුකක්
එක දෙයක්
දැනගත්තා
කෙටියි ජීවිතේ නං
ඔබට මං
ආදරේ කෙරුවා
මහ මුහුදෙ
වැලි කැට තරං

ලෝකයෙන් යමු
ආයෙ ඉපදෙමු
කොතැන හරි
සතුටින් ඉන්න පතා
මගේ ජීවිතේ
ලබන මතු භවේ
ආයෙමත්
රවට්ටන්නට එපා

ලෝකයෙන් යමු
ආයෙ ඉපදෙමු
කොතැන හරි
සතුටින් ඉන්න පතා
මගේ ජීවිතේ
ලබන මතු භවේ
ආයෙමත්
රවට්ටන්නට එපා

රත්තරන්
ඇස් ඇරන්
ඉන්න බෑ
නොමැති දා
ඔබ ළඟින්
හිස් වුනත් ජීවිතේ
වැරදුනත් නෑ
එපා වී ඉතින්

දුක් ගොඩක්
ලං කරන්
ඉන්නෙ මා
වේදනා උහුලමින්
මට වෙච්ච දේ
නුඹත් අත්වින්දා
නේද මගෙ රත්තරන්

ලෝකයෙන් යමු
ආයෙ ඉපදෙමු
කොතැන හරි
සතුටින් ඉන්න පතා
මගේ ජීවිතේ
ලබන මතු භවේ
ආයෙමත්
රවට්ටන්නට එපා

ලෝකයෙන් යමු
ආයෙ ඉපදෙමු
කොතැන හරි
සතුටින් ඉන්න පතා
මගේ ජීවිතේ
ලබන මතු භවේ
ආයෙමත්
රවට්ටන්නට එපා

ලෝකයෙන් යමු
ආයෙ ඉපදෙමු
කොතැන හරි
සතුටින් ඉන්න පතා
මගේ ජීවිතේ
ලබන මතු භවේ
ආයෙමත්
රවට්ටන්නට එපා

ලෝකයෙන් යමු
ආයෙ ඉපදෙමු
කොතැන හරි
සතුටින් ඉන්න පතා
මගේ ජීවිතේ
ලබන මතු භවේ
ආයෙමත්
රවට්ටන්නට එපා

ගීත ගායනය

නිලාන් හෙට්ටිආරච්චි
නිලාන් හෙට්ටිආරච්චි ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

හර්ෂණ කේ. පෙරේරා

සංගීත නාද රටා

ප්‍රගීත් පෙරේරා
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021