මුල ගී පද ලොව දුටුවේ ඔබගේ ඇසින් අම්මා
F
T
P

ලොව දුටුවේ ඔබගේ ඇසින් අම්මා ගී පද

ලොව දුටුවේ
ඔබගේ ඇසින්
අරුතක් ලැබ
ඔබගේ හඬින්
තනි මැකුණේ
ඔබේ ළඟින්
අපි රැකුණේ
ඔබේ පෙමින්

අම්මා ආදර අම්මා
අම්මා ආදර අම්මා
අම්මා ආදර අම්මා
අම්මා ආදර අම්මා

ඔබ පුදදෙමු
හද බැතින්
ලොව අන්
සැමටම උඩින්

අපි හිනැහෙන විට
සතුටත් ඔබමයි
අප හඬනා විට
සැනසුම ඔබමයි
ඇස් දෙක ඇතුලේ
අපව හොවාගෙන
ඔබෙ ජීවිතයම
අපට පුදාගෙන
දිරියෙන් සවියෙන්
දිවිය දිනන්නට
යහ ගුණ කිරි කර
පෙව්වෙ ඔබයි

අම්මා ආදර අම්මා
අම්මා ආදර අම්මා
අම්මා ආදර අම්මා
අම්මා ආදර අම්මා

ඔබ පුදදෙමු
හද බැතින්
ලොව අන්
සැමටම උඩින්

අප දිනනා විට
කිරුළත් ඔබමයි
අප වැටෙනා විට
දිරියත් ඔබමයි
ඔබ ළය සුසුමේ
අප උණුසුම් කර
නෙත නැගි කඳුළත්
අපට වසන්කර
ලොවම නැති වුණත්
පවුරක් විලසට
අප ළඟ රැඳි
සෙවණැල්ල ඔබයි

අම්මා ආදර අම්මා
අම්මා ආදර අම්මා
අම්මා ආදර අම්මා
අම්මා ආදර අම්මා

ඔබ පුදදෙමු
හද බැතින්
ලොව අන්
සැමටම උඩින්

ගීත ගායනය

කසුන් කල්හාර
කසුන් කල්හාර ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

චමින්ද ගමගේ

සංගීත නාද රටා

උදාර සමරවීර
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021