මුල ගී පද ලොවේ සැමා එකම දැයේ දූ දරුවන් වේවා
F
T
P

ලොවේ සැමා එකම දැයේ දූ දරුවන් වේවා ගී පද

ලොවේ සැමා
එකම දැයේ
දූ දරුවන් වේවා
වාද නැති
භේද නැති
ලස්සන ලොව හෙට
අපට උදා වේවා

මනුස්සකම් අහක දමා
ජාතිවාදයෙන් උදම්අනා
සතුරුකමින් පිල් බෙදිලා
මිනිසා මුලාවෙලා

මනු දැයේ මිනිසුනේ
වාද වීලා
ඵල නැතේ
එක රෑනේ
එක් වූ දා
ලොව ලස්සන වන්නේ

ලොවේ සැමා
එකම දැයේ
දූ දරුවන් වේවා
වාද නැති
භේද නැති
ලස්සන ලොව හෙට
අපට උදා වේවා

වැටුණු කෙනෙකු හට
නැගී සිටින්නට
අත දෙන්නට
පැකිළෙන්න එපා

ඔහුගේ රට
ජාතිය ආගම
කුල ගොත ගැන
හොයන්නෙපා

සාමයේ ගීතිකා
පතුරාලා මුළු
ලෝ තලේ
එක යායේ
වාස වෙමු
සැමදා එකට බැඳී

ලොවේ සැමා
එකම දැයේ
දූ දරුවන් වේවා
වාද නැති
භේද නැති
ලස්සන ලොව හෙට
අපට උදා වේවා

ලොවේ සැමා
එකම දැයේ
දූ දරුවන් වේවා

වාදම් ඉලෛ
බේදම් ඉලෛ
අලගිය උලහම්
නාලෛ මලර් හිරද

ලොවේ සැමා
එකම දැයේ
දූ දරුවන් වේවා

ෆො යුනිටි
පීස් ඇන්ඩ් හාමනී
මේ වී ලිව්
ටුමෝරො ටුගෙද
ඇස් වන්

ලොවේ සැමා
එකම දැයේ
දූ දරුවන් වේවා
වාද නැති
භේද නැති
ලස්සන ලොව හෙට
අපට උදා වේවා

ලොවේ සැමා
එකම දැයේ
දූ දරුවන් වේවා
වාද නැති
භේද නැති
ලස්සන ලොව හෙට
අපට උදා වේවා

ලොවේ සැමා
එකම දැයේ
දූ දරුවන් වේවා
වාද නැති
භේද නැති
ලස්සන ලොව හෙට
අපට උදා වේවා

ලොවේ සැමා
එකම දැයේ
දූ දරුවන් වේවා
වාද නැති
භේද නැති
ලස්සන ලොව හෙට
අපට උදා වේවා

ගීත ගායනය

සුනිල් පෙරේරා
සුනිල් පෙරේරා ගේ තවත් ගී පද

ඇන්ජලීන් ගුණතිලක
ඇන්ජලීන් ගුණතිලක ගේ තවත් ගී පද

කීර්ති පැස්කුවෙල්
කීර්ති පැස්කුවෙල් ගේ තවත් ගී පද

මායා දමයන්ති
මායා දමයන්ති ගේ තවත් ගී පද

රූකාන්ත ගුණතිලක
රූකාන්ත ගුණතිලක ගේ තවත් ගී පද

සමන් ද සිල්වා
සමන් ද සිල්වා ගේ තවත් ගී පද

ඉන්ද්‍රාණි පෙරේරා
ඉන්ද්‍රාණි පෙරේරා ගේ තවත් ගී පද

ලතා වල්පොල
ලතා වල්පොල ගේ තවත් ගී පද

චන්ද්‍රලේඛා පෙරේරා
චන්ද්‍රලේඛා පෙරේරා ගේ තවත් ගී පද

උරේෂා රවිහාරි
උරේෂා රවිහාරි ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

ජිප්සීස්
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021