මුල ගී පද මා දැන් මහලු වියේ
F
T
P

මා දැන් මහලු වියේ ගී පද

මහ වැස්සක පෙරනිමිති පෙනෙනවා
කවුළුව අතරින් හිරිකඩ එනවා
මල් පැණි වඩියක උනුසුම ලබනට
යන්නට ඕනෑ කඩමණ්ඩිය වෙත
කබාය ඉරිලා ඊට කමක් නැහැ
කවුරු බලන්න ද කවුරු දකින්න ද
මා දැන් මහලු වියේ
මා දැන් මහලු වියේ

පාරට බැස්සම නොවැ සීතල වැඩි
තනිකම ඊට වැඩියි
සිරිපොද වැස්සේ එකම කුඩය යට
තෙරපි තෙරපි අර යුවලක් යන හැඩ
මමත් ඔහොම ගිය හැටි මතකයි
මට හොඳහැටි මතකයි

මීවිතකින් ගත උණුසුම් වූවද
සිත උණුසුම් වේදෝ
එපා එපා මීවිත මගෙ දෙතොලට
එපා එපා මීවිත මගෙ දෙතොලට
ආපසු මගෙ කුටියට යනවා
මා ආපසු යනවා

කබාය ඉරිලා ඊට කමක් නැහැ
කවුරු බලන්න ද කවුරු දකින්න ද
මා දැන් මහලු වියේ
මා දැන් මහලු වියේ

ගීත ගායනය

අමරදේව ඩබ්. ඩී.
අමරදේව ඩබ්. ඩී. ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021