මුල ගී පද මා දෑසේ ආදරේ හැඟුම් ලියා තියා පාරාදීසේ
F
T
P

මා දෑසේ ආදරේ හැඟුම් ලියා තියා පාරාදීසේ ගී පද

මා දෑසේ ආදරේ
හැඟුම් ලියා තියා
ඈ කවුදෝ මා හදේ
හැඟුම් වශී කලා
පාරාදීසේ මා දමා
පාළුවේ ඈ ගියා
මා දෑසේ ආදරේ
හැඟුම් ලියා තියා

වේදනාවකී ඇගේ සෙනේ
මා පැතූව ලෝකයේ
වාසනාව පාවුනේ කොහේ
මට වේදනා තිළිණේ පුදා
හසරැල් සලා
ඈ මිදීලා යාවෙ මා දමා

ජීවිතේ පුරා ඔබේ සෙනේ
ලැබේවි දෝ ලඳේ ඔබේ
ආදරේ ලැබේවි දෝ ලඳේ
සෙනෙහේ පුදා සසරේ පුරා
පැතුමන් දරා
ඈ මෙමාව ඒවි දෝ සොයා

මා දෑසේ ආදරේ
හැඟුම් ලියා තියා
ඈ කවුදෝ මා හදේ
හැඟුම් වශී කලා
පාරාදීසේ මා දමා
පාළුවේ ඈ ගියා

පාරාදීසේ මා දමා
පාළුවේ ඈ ගියා
පාළුවේ ඈ ගියා

ගීත ගායනය

අතුල අධිකාරි
අතුල අධිකාරි ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

අතුල අධිකාරි

සංගීත නාද රටා

අතුල අධිකාරි
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021