මුල ගී පද මා මුව අගින් හිනැහුණා
F
T
P

මා මුව අගින් හිනැහුණා ගී පද

මා මුව අගින්
හිනැහුණා
ඈගේ හැඟුම්
පිබිදුණා
ආදර ලොවක්
ගැන ද
මේ සිතන්නේ
සොයුරියනේ
ඔබට මගෙ හද
නොලැබෙන්නේ

රුව දැකලා
සිත පිරිලා
හද බැඳිලා
තැවෙනු එපා

රුව දැකලා
හිත පිරිලා
හද බැඳිලා
තැවෙනු එපා

මා මුව අගින්
හිනැහුණා
ඈගේ හැඟුම්
පිබිදුණා
ආදර ලොවක්
ගැන ද
මේ සිතන්නේ
සොයුරියනේ
ඔබට මගෙ හද
නොලැබෙන්නේ

මා තනි වී
නෑ ලෝකේ
මට ද
කුමාරියක් ඇතේ

මා තනි වී
නෑ ලෝකේ
මට ද
කුමාරියක් ඇතේ

මා මුව අගින්
හිනැහුණා
ඈගේ හැඟුම්
පිබිදුණා
ආදර ලොවක්
ගැන ද
මේ සිතන්නේ
සොයුරියනේ
ඔබට මගෙ හද
නොලැබෙන්නේ

සොයුරියනේ
ඔබට මගෙ හද
නොලැබෙන්නේ

සොයුරියනේ
ඔබට මගෙ හද
නොලැබෙන්නේ

ගීත ගායනය

නාමල් උඩුගම
නාමල් උඩුගම ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021