මුල ගී පද මධුර වසන්තේ මල් ලියකම් බබලා
F
T
P

මධුර වසන්තේ මල් ලියකම් බබලා ගී පද

මධුර වසන්තේ
මල් ලියකම් බබලා
සතර දිගන්තේ
ඔබෙ පිළිරූ පිපිලා
කුමරියනේ
වසන්ත සමයේ
මලින් මලේ
ලලිත ලතා

මධුර වසන්තේ
මල් ලියකම් පිපෙනා
සතර දිගන්තේ
පෙම් පණිවුඩ ඇසෙනා
කුමරුවනේ
මා ඒ වසන්තයයි
වසත් සමේ
ඔබෙ ළඟමයි

මධුර වසන්තේ
මල් ලියකම් බබලා

දේදුනු පාටැති
මල් සිඹ
සමනළ සේනා

උයන සරාලා

මලකින් මලකට
හෙමිහිට
මුනු මුනු ගානා

මුව කොඳුරාලා

මොනවා දෝ
උන් මුමුනන්නේ

මධුර වසන්තේ
මල් ලියකම් බබලා
සතර දිගන්තේ
ඔබෙ පිළිරූ පිපිලා
කුමරියනේ
වසන්ත සමයේ
මලින් මලේ
ලලිත ලතා

මධුර වසන්තේ
මල් ලියකම් පිපෙනා
සතර දිගන්තේ
පෙම් පණිවුඩ ඇසෙනා
කුමරුවනේ
මා ඒ වසන්තයයි
වසත් සමේ
ඔබෙ ළඟමයි

මධුර වසන්තේ
මල් ලියකම් බබලා

කියඹුලතා මැද
චන්දන තිලකය
ඔබගේ

දිලි දිලි දිලිහේ

මා දෙතොලින්
බොඳ වේවිද
පෙම් කුමරියනේ

සුන්දර උදයේ

සැරිසරමූ
අපි පෙම් නගරේ

මධුර වසන්තේ
මල් ලියකම් බබලා
සතර දිගන්තේ
ඔබෙ පිළිරූ පිපිලා
කුමරියනේ
වසන්ත සමයේ
මලින් මලේ
ලලිත ලතා

මධුර වසන්තේ
මල් ලියකම් පිපෙනා
සතර දිගන්තේ
පෙම් පණිවුඩ ඇසෙනා
කුමරුවනේ
මා ඒ වසන්තයයි
වසත් සමේ
ඔබෙ ළඟමයි

මධුර වසන්තේ
මල් ලියකම් බබලා

මධුර වසන්තේ
මල් ලියකම් පිපෙනා

සතර දිගන්තේ
ඔබෙ පිළිරූ පිපිලා

සතර දිගන්තේ
පෙම් පණිවුඩ ඇසෙනා

මධුර වසන්තේ
මල් ලියකම් බබලා

මධුර වසන්තේ
මල් ලියකම් පිපෙනා

සතර දිගන්තේ
ඔබෙ පිළිරූ පිපිලා

සතර දිගන්තේ
පෙම් පණිවුඩ ඇසෙනා

ගීත ගායනය

අතුල අධිකාරි
අතුල අධිකාරි ගේ තවත් ගී පද

සමිතා මුදුන්කොටුව
සමිතා මුදුන්කොටුව ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021