මුල ගී පද මගෙ ආදරෙ හිමිකාරී මනමාලී
F
T
P

මගෙ ආදරෙ හිමිකාරී මනමාලී ගී පද

මගෙ ආදරෙ හිමිකාරී
නෙත් මානේ මනමාලී

ඔබෙ ආදරෙ හිමිකාරී
අද ඔහුගේ මනමාලී

සුපෙම් නෙතගින් බලාලා
ඔයා නෑ ඉඟි කලේ
මගේ සෙනෙහේම දාලා
ඔයා නෑ ඇමතුවේ

මගෙ ආදරෙ හිමිකාරී
නෙත් මානේ මනමාලී

ඔබෙ ආදරෙ හිමිකාරී
අද ඔහුගේ මනමාලී

ළං වෙලා පෙම් කලා
සිහිනයේ රෑ පුරා
මුදු දමා අතැඟිලි
මා ඔබව සැරසුවා

මගෙ ආදරෙ හිමිකාරී
නෙත් මානේ මනමාලී

ඔබෙ ආදරෙ හිමිකාරී
අද ඔහුගේ මනමාලී

රෑට සඳ සේ උදා වී
ආදරෙන් ළං වුනා
මාගෙ සෙනෙහේ සියුම් තැන්
නොම වැටහී ගියා

මගෙ ආදරෙ හිමිකාරී
අද මාගේ මනමාලී
ඔබෙ ආදරේ
මනමාලී

ගීත ගායනය

ඉන්ෆාස් නූර්දීන්
ඉන්ෆාස් නූර්දීන් ගේ තවත් ගී පද

ජනනි කරුණාරත්න
ජනනි කරුණාරත්න ගේ තවත් ගී පද

ඉරාජ් වීරරත්න
ඉරාජ් වීරරත්න ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

අචල සොලමන්ස්

සංගීත නාද රටා

ඉරාජ් වීරරත්න
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021