මුල ගී පද මගෙ අමල්බිසෝ දොර හරින්නෙපා
F
T
P

මගෙ අමල්බිසෝ දොර හරින්නෙපා ගී පද

මගෙ අමල්බිසෝ
දොර හරින්නෙපා
හොඳ පරිස්සමෙන් ඉඳපං
මම දීපංකරේ
ළතැවුලෙන් මෙසේ
නුඹ මූදුකරේ තනියෙන්

යස ඉසුරු අරන්
සුදු මහත්තුරුන්
ඒරොප්පෙ ඉඳන් ඇවිදින්
මුදු බැලුම් හෙලයි
ළං වෙන්න බලයි
නුඹ නොදැක්ක සේ ඉඳපං

මගෙ අමල්බිසෝ
දොර හරින්නෙපා
හොඳ පරිස්සමෙන් ඉඳපං
මම දීපංකරේ
ළතැවුලෙන් මෙසේ
නුඹ මූදුකරේ තනියෙන්

ඇඳ නේක ඇඳුම්
සුදු නෝනාවරුන්
ගෙට එබී බලයි හොරැහින්
මගෙ පුංචි එවුන්
ටික ළඟට කරන්
උඹ හෝදිසියෙන් ඉඳපං

මගෙ අමල්බිසෝ
දොර හරින්නෙපා
හොඳ පරිස්සමෙන් ඉඳපං
මම දීපංකරේ
ළතැවුලෙන් මෙසේ
නුඹ මූදුකරේ තනියෙන්

මගෙ අමල්බිසෝ
දොර හරින්නෙපා
හොඳ පරිස්සමෙන් ඉඳපං
මම දීපංකරේ
ළතැවුලෙන් මෙසේ
නුඹ මූදුකරේ තනියෙන්

ගීත ගායනය

සුනිල් එදිරිසිංහ
සුනිල් එදිරිසිංහ ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021