මුල ගී පද මාගේ අතීත දිවියේ සැමරුම් මැකී මැකී
F
T
P

මාගේ අතීත දිවියේ සැමරුම් මැකී මැකී ගී පද

මාගේ අතීත දිවියේ
සැමරුම් මැකී මැකී
කුමරී ඔබේ සිනාවේ
කොහේදෝ මුලාවී

මාගේ අතීත දිවියේ
සැමරුම් මැකී මැකී
කුමරී ඔබේ සිනාවේ
කොහේදෝ මුලාවී

මාගේ කුමාර කාලේ
සෙනෙහේ අතීතයේ
පෑයූ සුපුන් සඳක් වාගේ
අප්සරාවියේ
ඇයිදෝ වෙනස් වුනේ මහදේ
වේදනා මවා

මාගේ අතීත දිවියේ
සැමරුම් මැකී මැකී
කුමරී ඔබේ සිනාවේ
කොහේදෝ මුලාවී

අපගේ පැතුම් විමානෙන්
වෙන්වීලා එක්වුනේ
භවයෙන් භවේ පැතූ අපගේ
ආදරේ නිසා
කාලේ ලඟා වුනා ආයේ
වේදනා නිවා

මාගේ අතීත දිවියේ
සැමරුම් මැකී මැකී
කුමරී ඔබේ සිනාවේ
කොහේදෝ මුලාවී

මාගේ අතීත දිවියේ
සැමරුම් මැකී මැකී
කුමරී ඔබේ සිනාවේ
කොහේදෝ මුලාවී

ගීත ගායනය

මිල්ටන් මල්ලවආරච්චි
මිල්ටන් මල්ලවආරච්චි ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021