මුල ගී පද මගෙ හුස්ම ටික දෛවය හැම දේ
F
T
P

මගෙ හුස්ම ටික දෛවය හැම දේ ගී පද

දෛවය
හැම දේ විසඳූ
කාලය වේ නපුරූ
සැනසීම දුරස් කරපූ
ඔබ වේද
දැන් සතුටු
හොඳ පරෙස්සමෙන් ඉන්න
සුබ පතනවා ඇරෙන්න
මා මරන්න
එක පාර
ආයේ බෑ හැරෙන්න

මගෙ හුස්ම ටික
යන්න කලියෙන් හරි
හොඳ හිත
තියා යන්න
හොඳටම ඇති

මගෙ හුස්ම ටික
යන්න කලියෙන් හරි
හොඳ හිත
තියා යන්න
හොඳටම ඇති

මගෙ පවට
ඔබ අහිමි
වෙන්නට ඇති
ඔය හිතට ගැලපෙන
කෙනෙක් නම් ඇති
ඔබෙ පින ද
මගෙ පව ද
උත්තර නැති
තේරේවි කල් යාවි
කවුරු ද හරි

මගෙ හුස්ම ටික
යන්න කලියෙන් හරි
හොඳ හිත
තියා යන්න
හොඳටම ඇති

නෑ තරඟයක් මට
ඔයා එක්ක දැන්
පැරදීම ලැබුනත්
ආදරෙයි තාම මං
ගොඩනගපු අපෙ ලෝකෙ
අවසාන නම්
නොපෙනී දුරක යන්නම්
හොඳ වැඩියි මං

දෛවය
හැම දේ විසඳූ
කාලය වේ නපුරූ
සැනසීම දුරස් කරපූ
ඔබ වේද
දැන් සතුටු
හොඳ පරෙස්සමෙන් ඉන්න
සුබ පතනවා ඇරෙන්න
මා මරන්න
එක පාර
ආයේ බෑ හැරෙන්න

මගෙ හුස්ම ටික
යන්න කලියෙන් හරි
හොඳ හිත
තියා යන්න
හොඳටම ඇති

මගෙ හුස්ම ටික
යන්න කලියෙන් හරි
හොඳ හිත
තියා යන්න
හොඳටම ඇති

ගීත ගායනය

බොබී මාල්
බොබී මාල් ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

නවීන් පෙරේරා

සංගීත නාද රටා

දිලීප තමෙල්
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021