මුල ගී පද මගේ හුස්මත් පවරලා
F
T
P

මගේ හුස්මත් පවරලා ගී පද

මගේ හුස්මත් පවරලා
හදේ ගැස්ම තුරා
ඔබ ළඟින්
ඉන්නම පතා
ආදරේ කළා

ගෙනත් මේ දුර
මෙහෙම තනි කර
යන්න මගහැරලා
හිතුවෙ කොහොමද
පණ වගේ ඉඳලා

හැම දේම
අස්ථීර මුත් ජීවිතේ
ඔබ ඉන්නවා
මියෙන තෙක්
මේ හිතේ

හැම දේම
අස්ථීර මුත් ජීවිතේ
ඔබ ඉන්නවා
මියෙන තෙක්
මේ හිතේ

නෙතු නොපියලා
රෑ ගණන්
ගත වුනා
ඔබ ගැන හිතා
හිත දුකින් ළතැවුණා

තනිකම දරා මං
පාළුවෙන් පසු උනා
මට ඔබ නිසා
මාව අමතක වුනා

හැම දේම
අස්ථීර මුත් ජීවිතේ
ඔබ ඉන්නවා
මියෙන තෙක්
මේ හිතේ

හැම දේම
අස්ථීර මුත් ජීවිතේ
ඔබ ඉන්නවා
මියෙන තෙක්
මේ හිතේ

මගෙමයි කියා
දිවුරලා ළං වුනා
ළඟ හිඳ එදා
කී කතා
බොරු වුනා

සසරෙම පතා
හීන මැවු බොඳ උනා
මට ඔබ දමා
යන්නටම බැරි වුනා

මගේ හුස්මත් පවරලා
හදේ ගැස්ම තුරා
ඔබ ළඟින්
ඉන්නම පතා
ආදරේ කළා

ගෙනත් මේ දුර
මෙහෙම තනි කර
යන්න මගහැරලා
හිතුවෙ කොහොමද
පණ වගේ ඉඳලා

හැම දේම
අස්ථීර මුත් ජීවිතේ
ඔබ ඉන්නවා
මියෙන තෙක්
මේ හිතේ

හැම දේම
අස්ථීර මුත් ජීවිතේ
ඔබ ඉන්නවා
මියෙන තෙක්
මේ හිතේ

ගීත ගායනය

සචින්ත දිලීක්ෂ
සචින්ත දිලීක්ෂ ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

ප්‍රසන්න කුමාර

සංගීත නාද රටා

සචින්ත දිලීක්ෂ
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021