මුල ගී පද මගෙ ජීවිතේ සොදුරේ ඔබ පමණයි
F
T
P

මගෙ ජීවිතේ සොදුරේ ඔබ පමණයි ගී පද

මගෙ ජීවිතේ සොදුරේ ඔබ පමණයි
නෑ යන්නේ හැරදා කිසිදා
තරු මිලීන වෙලා
සඳු නෑ අද මගෙ ලෝකේ
බොඳවී පැතුමන් මා හඬවා

මගෙ ජීවිතේ සොදුරේ ඔබ පමණයි
නෑ යන්නේ හැරදා කිසිදා
තරු මිලීන වෙලා
සඳු නෑ අද මගෙ ලෝකේ
බොඳවී පැතුමන් මා හඬවා

ගැස්සෙන ඔය හදේ රිද්මයේ
සත්තට තුරුළු වී සැඟවුනේ
ලස්සන සිනහවක පැටළුනේ
සිඳගන ඔබද මා සුරතලී

ගැස්සෙන ඔය හදේ රිද්මයේ
සත්තට තුරුළු වී සැඟවුනේ
ලස්සන සිනහවක පැටළුනේ
සිඳගන ඔබද මා සුරතලී

නවතා සුසමන් හැර යන්න එපා
ඔබමයි ප්‍රියේ මගෙ ජීවේ
තව එක මොහොතක්
නුඹෙ සෙනෙහේ මගෙ වේ නම්
තරු අතුරා අහසේ සරසන්නම්

නවතා සුසමන් හැර යන්න එපා
ඔබමයි ප්‍රියේ මගෙ ජීවේ
තව එක මොහොතක්
නුඹෙ සෙනෙහේ මගෙ වේ නම්
තරු අතුරා අහසේ සරසන්නම්

ගැස්සෙන ඔය හදේ රිද්මයේ
සත්තට තුරුළු වී සැඟවුනේ
ලස්සන සිනහවක පැටළුනේ
සිඳගන ඔබද මා සුරතලී

ගැස්සෙන ඔය හදේ රිද්මයේ
සත්තට තුරුළු වී සැඟවුනේ
ලස්සන සිනහවක පැටළුනේ
සිඳගන ඔබද මා සුරතලී

ගීත ගායනය

මංජුල පුෂ්පකුමාර
මංජුල පුෂ්පකුමාර ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සජිත් සහ තුසිත්

සංගීත නාද රටා

තුසිත් නිරෝෂන
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021