මුල ගී පද මගේ කියා ඈත් වෙලා වේදනා දුන්න
F
T
P

මගේ කියා ඈත් වෙලා වේදනා දුන්න ගී පද

මගේ කියා ඈත් වෙලා වේදනා දුන්න
හිත ළඟ පෙම් සිහින වල හිඳින්නෙ ඔබම
ඇස් දෙක ආයේ ඔබේ ඉතින් හිමිවෙන් නැතිවාට
කඳුළු මතක අපෙ සිහි කර හඬන්නේ තනිව
හඬන්නේ තනිව

දුර රැඳිලා කදුළු දරන් මට හිඳින්න බෑ
මා තනිවම විඳිනවා දුක ඔයා දන්නේ නෑ
නාඳුනන ලෙස හැරදා මට ඉන්නට බෑ
කවදාවත් මට ඔයාව යළි හිමිවෙන්නෙ නෑ
යළි හිමිවෙන්නෙ නෑ

හිත දවනා මතක තියන් මට හිඳින්න බෑ
රෑ තනිවම හැඬුව තරම් ඔයා දන්නේ නෑ
මේ දෑසට යළි කිසිදා ඔබ හමුවන්නේ නෑ
කවදාවත් මට ඔයාව යළි හිමිවෙන්නෙ නෑ
යළි හිමිවෙන්නෙ නෑ

මගේ කියා ඈත් වෙලා වේදනා දුන්න
හිත ළඟ පෙම් සිහින වල හිඳින්නේ ඔබම
ඇස් දෙක ආයේ ඔබේ ඉතින් හිමිවෙන් නැතිවාට
කඳුළු මතක අපෙ සිහි කර හඬන්නේ තනිව
හඬන්නේ තනිව

ගීත ගායනය

අතුල අධිකාරි
අතුල අධිකාරි ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

ආරාධනා ඒකනායක

සංගීත නාද රටා

රදීෂ් වැන්දබෝනා
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021