මුල ගී පද මගේ ප්‍රථම ආදරේ සුවඳ හද තියා
F
T
P

මගේ ප්‍රථම ආදරේ සුවඳ හද තියා ගී පද

මගේ ප්‍රථම ආදරේ
සුවඳ හද තියා
ඒ උතුම් ආදරේ
රැගෙන ඔබ ගියා
ඒ උතුම් ආදරේ
රැගෙන ඔබ ගියා

හුදෙකලා සිතේ මගේ
පෙම් පැතුම් මවා
තනිකමත් දුකත් තියා
ඔබ කොහේ ගියා
ඔබ කොහේ ගියා

මගේ ප්‍රථම ආදරේ
සුවඳ හද තියා
ඒ උතුම් ආදරේ
රැගෙන ඔබ ගියා
ඒ උතුම් ආදරේ
රැගෙන ඔබ ගියා

මට මගේ සිතත් නැතී
ආදරෙත් නැතී
මට ඔබත් පෙමත් නැතී
සුවඳ ළඟ ඇතී
සුවඳ ළඟ ඇතී

මගේ ප්‍රථම ආදරේ
සුවඳ හද තියා
ඒ උතුම් ආදරේ
රැගෙන ඔබ ගියා
ඒ උතුම් ආදරේ
රැගෙන ඔබ ගියා

ගීත ගායනය

දමිත් අසංක
දමිත් අසංක ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021