මුල ගී පද මගේ පුංචි රෝස මලේ
F
T
P

මගේ පුංචි රෝස මලේ ගී පද

මගේ පුංචි රෝස මලේ
මමයි නුඹේ වියපත් බඹරා
නුඹ හීනෙන්වත්
නොදකින කුමරා
නුඹ හීනෙන්වත්
නොදකින කුමරා

කළුවර රෑ සඳක් වගේ
අහසේ නුඹ ඉන්නවනම්
ආසයි මම නොකී කවිය
ඔබට කියන්න
තරහක් නැහැ නුඹ බැස යන්න

මගේ පුංචි රෝස මලේ
මමයි නුඹේ වියපත් බඹරා
නුඹ හීනෙන්වත්
නොදකින කුමරා
නුඹ හීනෙන්වත්
නොදකින කුමරා

මගේ පුංචි නවාතැනේ
ඇවිදින් සැරිසරනව නම්
ආසයි මං කවුළු පියන්
ඇරල තියන්න
තරහක් නැහැ නෑවිත් ඉන්න

මගේ පුංචි රෝස මලේ
මමයි නුඹේ වියපත් බඹරා
නුඹ හීනෙන්වත්
නොදකින කුමරා
නුඹ හීනෙන්වත්
නොදකින කුමරා

ගීත ගායනය

අමරසිරි පීරිස්
අමරසිරි පීරිස් ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021