මුල ගී පද මගේ රටට දළදා හිමි සෙවනයි
F
T
P

මගේ රටට දළදා හිමි සෙවනයි ගී පද

මගේ රටට
දළදා හිමි සෙවනයි
මගේ දැයට
දළදා හිමි සරණයි
සැපතින් සපිරුණු
නිවහල් දෙරණයි
උපතින් මා හට
මේ හැම උරුමයි

මගේ රටට
දළදා හිමි සෙවනයි
මගේ දැයට
දළදා හිමි සරණයි
සැපතින් සපිරුණු
නිවහල් දෙරණයි
උපතින් මා හට
මේ හැම උරුමයි

දළදා මැදුරේ
රන් කොත මුදුනේ
මිණි කිරණින්
මුළු රටම
අවදි වේ

දළදා මැදුරේ
රන් කොත මුදුනේ
මිණි කිරණින්
මුළු රටම
අවදි වේ

දෙදහස් වසරක
මහරු අතීතය
සීහ තේජසින්
යළි පිබිදී එයි

දෙදහස් වසරක
මහරු අතීතය
සීහ තේජසින්
යළි පිබිදී එයි

මගේ රටට
දළදා හිමි සෙවනයි
මගේ දැයට
දළදා හිමි සරණයි
සැපතින් සපිරුණු
නිවහල් දෙරණයි
උපතින් මා හට
මේ හැම උරුමයි

මෙතැනම වේ දැය
එක ලෙස බැඳුණේ
සිත් තුල බිය
සංකා දුරු කෙරුණේ

මෙතැනම වේ දැය
එක ලෙස බැඳුණේ
සිත් තුල බිය
සංකා දුරු කෙරුණේ

සමිඳුන් සෙවනේ
ජය දද බැඳුණා
ජය බෙර වැයුණා
ජය ගී ගැයුණා

සමිඳුන් සෙවනේ
ජය දද බැඳුණා
ජය බෙර වැයුණා
ජය ගී ගැයුණා

මගේ රටට
දළදා හිමි සෙවනයි
මගේ දැයට
දළදා හිමි සරණයි
සැපතින් සපිරුණු
නිවහල් දෙරණයි
උපතින් මා හට
මේ හැම උරුමයි

ගීත ගායනය

සනත් නන්දසිරි
සනත් නන්දසිරි ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021