මුල ගී පද මගේ වෙලා හීන ගෙනා
F
T
P

මගේ වෙලා හීන ගෙනා ගී පද

මගේ වෙලා
හීන ගෙනා
හිත නෑ
ළඟ තියාගන්න
කඳුළු ගොඩක්
දුක වැඩි වී
ආදරේ ඔයා දුන්න
සංසාරේ අතරමගදි
මතක් වුනොත්
මගේ වෙන්න
මේ පපුවේ
හරි මැද්දෙන්
ඉඩ තියනවා
ඇවිත් ඉන්න
ඉඩ තියනවා
ඇවිත් ඉන්න

හිත අස්සට
ගැලපෙන්නැති
මහ මෙරකට
හීන දීපු
රවටන්නැති
ඔය හිත මං
පෙර භවයක
නුඹෙයි කියපු

හිතාගන්න
බැරි විදිහට
මගක් ඇවිත්
නතරවෙන්න
වෙන් වෙන බව
දන්නවානම්
නෑවිදින්ම
තිබුන ඉන්න

කවදාවත්
අපිව අපෙන්
වෙන්කරන්න
බැහැයි කියපු
ඔයා ගියා
හිතත් අරන්
මගේ ළඟින්
අරන්තියපු

හිතාගන්න
බැරි විදිහට
මගක් ඇවිත්
නතරවෙන්න
වෙන් වෙන බව
දන්නවානම්
නෑවිදින්ම
තිබුන ඉන්න

මගේ වෙලා
හීන ගෙනා
හිත නෑ ළඟ තියාගන්න
කඳුළු ගොඩක්
දුක වැඩි වී
ආදරේ ඔයා දුන්න
සංසාරේ අතරමගදි
මතක් වුනොත්
මගේ වෙන්න
මේ පපුවේ
හරි මැද්දෙන්
ඉඩ තියනවා
ඇවිත් ඉන්න
ඉඩ තියනවා
ඇවිත් ඉන්න

ගීත ගායනය

අතුල අධිකාරි
අතුල අධිකාරි ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

රචිතා වාකිෂ්ට

සංගීත නාද රටා

තිළිණ රුහුණගේ
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021