මුල ගී පද මහා මෙරක් ලෙසට ආජු තපර ලාහිලා
F
T
P

මහා මෙරක් ලෙසට ආජු තපර ලාහිලා ගී පද

මහා මෙරක් ලෙසට
හිතේ උපන් බරට
හඬා දොඩා
පළ නොලබන හින්දා

උදා ළහිරු විලස
එබී හිඳිමු ලොවට
සිනා මලක්
මුව අද්දර රන්දා

මහා මෙරක් ලෙසට
හිතේ උපන් බරට
හඬා දොඩා
පළ නොලබන හින්දා

උදා ළහිරු විලස
එබී හිඳිමු ලොවට
සිනා මලක්
මුව අද්දර රන්දා

විදුණැනයෙන්
අභිසෙස් ලබමින්නේ
සඳ මතුපිට
පියවර එසවෙන්නේ

අප පමණද
එක තැන කැරකෙන්නේ
අප තනිකර
ලෝකය දිව යන්නේ

ආජු තපර ලාහිලා
පීජි තපර ලාහිලා
ආජු තපර පීජි තපර
බිස්කු බිස්කු ලාහිලා

ආජු තපර ලාහිලා
පීජි තපර ලාහිලා
ආජු තපර පීජි තපර
බිස්කු බිස්කු ලාහිලා

අපේ හදට
සතුටක් මුසුවේ නම්
අපේ දුකට
සුසුමක් මතුවේ නම්

අපේ හිතට
දිරියක් ලැබදේ නම්
එදා අපට
පෙරමග සූදානම්

ආජු තපර ලාහිලා
පීජි තපර ලාහිලා
ආජු තපර පීජි තපර
බිස්කු බිස්කු ලාහිලා

ආජු තපර ලාහිලා
පීජි තපර ලාහිලා
ආජු තපර පීජි තපර
බිස්කු බිස්කු ලාහිලා

මහා මෙරක් ලෙසට
හිතේ උපන් බරට
හඬා දොඩා
පළ නොලබන හින්දා

උදා ළහිරු විලස
එබී හිඳිමු ලොවට
සිනා මලක්
මුව අද්දර රන්දා

මහා මෙරක් ලෙසට
හිතේ උපන් බරට
හඬා දොඩා
පළ නොලබන හින්දා

උදා ළහිරු විලස
එබී හිඳිමු ලොවට
සිනා මලක්
මුව අද්දර රන්දා

ආජු තපර ලාහිලා
පීජි තපර ලාහිලා
ආජු තපර පීජි තපර
බිස්කු බිස්කු ලාහිලා

ආජු තපර ලාහිලා
පීජි තපර ලාහිලා
ආජු තපර පීජි තපර
බිස්කු බිස්කු ලාහිලා

ගීත ගායනය

ආනන්ද වීරසිරි
ආනන්ද වීරසිරි ගේ තවත් ගී පද

දීපිකා ප්‍රියදර්ශණී පීරිස්
දීපිකා ප්‍රියදර්ශණී පීරිස් ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

බණ්ඩාර ඇහැළියගොඩ

සංගීත නාද රටා

රෝහණ වීරසිංහ
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021