මුල ගී පද මල් මල් විලේ රොන් සොයා
F
T
P

මල් මල් විලේ රොන් සොයා ගී පද

මල් මල් විලේ රොන් සොයා ඇයි ගියේ
ඇයි මේ තරම් වේදනා ආදරේ
සුසුමක් වුනේ ඇයි අපගේ සෙනේ
කඳුළක් වුනා ඔබ මගෙ ජීවිතේ

සඳ තාරකා මල් පිපෙනා රැයේ
රිදවුම් ගෙනේ සිත රෑ තුන් යමේ
හද සෝ සුසුම් වැල් ඔබ හට ඉතින්
මතුදා ගෙනෙවා සැනසුම් පවන්

මල් මල් විලේ රොන් සොයා ඇයි ගියේ
ඇයි මේ තරම් වේදනා ආදරේ
සුසුමක් වුනේ ඇයි අපගේ සෙනේ
කඳුළක් වුනා ඔබ මගෙ ජීවිතේ

නොපැතූ ලෙසේ මා නොසිතූ ලෙසේ
මා හැර ගියා නම් ඔබ මේ ලෙසේ
මගෙ සෝ සුසුම් වැල් ඔබ හට ඉතින්
මතුදා ගෙනේවා සැනසුම් පවන්

මල් මල් විලේ රොන් සොයා ඇයි ගියේ
ඇයි මේ තරම් වේදනා ආදරේ
සුසුමක් වුනේ ඇයි අපගේ සෙනේ
කඳුළක් වුනා ඔබ මගෙ ජීවිතේ

ගීත ගායනය

චන්ද්‍රසේන හෙට්ටිආරච්චි
චන්ද්‍රසේන හෙට්ටිආරච්චි ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

චන්ද්‍රසේන හෙට්ටිආරච්චි

සංගීත නාද රටා

චන්ද්‍රසේන හෙට්ටිආරච්චි
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021