මුල ගී පද මල් පිට මල් හැලෙන දිගු මාවතේ
F
T
P

මල් පිට මල් හැලෙන දිගු මාවතේ ගී පද

මල් පිට මල්
හැලෙන දිගු මාවතේ
පිය මත පිය තබමින්
හිනැහෙන නුඹේ
ඉඟි නළුවට වශී වී
අත්තල නගයි
තුරු පත් පවා

මල් පිට මල්
හැලෙන දිගු මාවතේ
පිය මත පිය තබමින්
හිනැහෙන නුඹේ
ඉඟි නළුවට වශී වී
අත්තල නගයි
තුරු පත් පවා
අත්තල නගයි
තුරු පත් පවා

දිය පිට දිය රැළි
නගන ගං දියේ
සැඩ රළ මතින්
ඔරුවක නැගී
එතෙරට යනු දැක
ඔබයි මමයි
සැඩ නළ පවා
හමන හැටි පුදුමයි
සැඩ නළ පවා
හමන හැටි පුදුමයි

මල් පිට මල්
හැලෙන දිගු මාවතේ
පිය මත පිය තබමින්
හිනැහෙන නුඹේ
ඉඟි නළුවට වශී වී
අත්තල නගයි
තුරු පත් පවා
අත්තල නගයි
තුරු පත් පවා

වැහි පිට වැහි
හැළෙන රාත්‍රියේ
උණුහුම් වෙමින්
තුරුලට වෙවී
මුදු රස විඳින සඳ
ඔබයි මමයි
හිරිකඩ පවා
දැනෙන හැටි පුදුමයි
හිරිකඩ පවා
දැනෙන හැටි පුදුමයි

මල් පිට මල්
හැලෙන දිගු මාවතේ
පිය මත පිය තබමින්
හිනැහෙන නුඹේ
ඉඟි නළුවට වශී වී
අත්තල නගයි
තුරු පත් පවා
අත්තල නගයි
තුරු පත් පවා

ගීත ගායනය

අමල් පෙරේරා
අමල් පෙරේරා ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

චමින්ද රත්නසූරිය

සංගීත නාද රටා

කසුන් කල්හාර
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021