මුල ගී පද මල් සමය නිම වේවි දෝ සියුමැළි
F
T
P

මල් සමය නිම වේවි දෝ සියුමැළි ගී පද

සියුමැළි
සියුමැළි රෝස මලේ

මල් සමය
නිම වේවි දෝ
මල් සමය
කොයි වේලෙ
නිම වේවි දෝ
සියුමැළි
සියුමැළි රෝස මලේ

අරුණෝදෙ සියොතුන්ගෙ
ගී ගායනා
සිත හංගන
මල් සමය
නිම වෙන්නෙ නෑ

ඔබ ඈත
මම ඈත
අපි වෙන් වෙලා
මහ සාගරය
අප වෙන් කලා

මල් සමය
නිම වෙන්නෙ නෑ

සියුමැළි
සියුමැළි රෝස මලේ

මල් සමය
නිම වේවි දෝ
මල් සමය
කොයි වේලෙ
නිම වේවි දෝ
සියුමැළි
සියුමැළි රෝස මලේ

අද අද ම
ඔබෙ කුමරු
එයි එයි කියා
අනුරාගි නෙතගින් බලා
සිරි යහනෙ
සුදු සේලෙ එළලා
සඳවතිය ගිරි මුදුනෙ
සැඟවී ගියා

සියුමැළි
සියුමැළි රෝස මලේ

මල් සමය
නිම වේවි දෝ
මල් සමය
කොයි වේලෙ
නිම වේවි දෝ
සියුමැළි
සියුමැළි රෝස මලේ

ගීත ගායනය

රූකාන්ත ගුණතිලක
රූකාන්ත ගුණතිලක ගේ තවත් ගී පද

ලතා වල්පොල
ලතා වල්පොල ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021