මුල ගී පද මලකුත් තිබුනා හැඟුමන් හංගා
F
T
P

මලකුත් තිබුනා හැඟුමන් හංගා ගී පද

මලකුත් තිබුනා
හැඟුමන් හංගා
එය හඳුනාගත්
බඹරෙකු රිංගා

රැකුණ උයනේ
දොරගුළු බින්දා
පෙම රසයි රසයි
රහසින් හංගා

මලකුත් තිබුනා
හැඟුමන් හංගා
එය හඳුනාගත්
බඹරෙකු රිංගා

රැකුණ උයනේ
දොරගුළු බින්දා
පෙම රසයි රසයි
රහසින් හංගා

නෑඹුල් නූනූ
එනමුදු නුහුරු
වත අමයුරු

මන දොල පිරුණු
නුරසර මුසු වූ
ගීයකි මියුරු

නිසරුන් බිඳළුෑ
හදවත් එක ලූ
ප්‍රේමය සොඳුරු
දසතේ පවුරු
රහසින් හංගා

සසරක යන වග
දැනගතයුතු මග
කොතැන ද ඉම

දැනුනත් නොදැනී
හැඟුනත් නොහැඟී
එමු අපි ආදරී

සෙනෙහෙන් ඉපිලී
හැඟුමන් ඉතිරී
ප්‍රේමය රස වූ
දසතේ පවුරූ
රහසින් හංගා

මලකුත් තිබුනා
හැඟුමන් හංගා
එය හඳුනාගත්
බඹරෙකු රිංගා

රැකුණ උයනේ
දොරගුළු බින්දා
පෙම රසයි රසයි
රහසින් හංගා

රහසින් හංගා

ගීත ගායනය

චිත්‍රාල් සෝමපාල
චිත්‍රාල් සෝමපාල ගේ තවත් ගී පද

උමාරා සිංහවන්ස
උමාරා සිංහවන්ස ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

ධනුෂ්ක පුනාන්දු

සංගීත නාද රටා

අරුණ ගුණවර්ධන
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021