මුල ගී පද මලට බඹරෙකු සේ
F
T
P

මලට බඹරෙකු සේ ගී පද

මලට බඹරෙකු සේ
සිතට ඔබ එනවා
කිරණ සේ හිරුගේ
හද සිනාසෙනවා
ඔබ සිනාසෙනවා

දුකින් සිත මැලවී
සිටින මොහොතක දී
ඔබ ගැනයි සිතුවේ
නිවෙයි දුක පහවී

මලට බඹරෙකු සේ
සිතට ඔබ එනවා
කිරණ සේ හිරුගේ
හද සිනාසෙනවා
ඔබ සිනාසෙනවා

ලොව පහන් වෙනවා
රැය කරා යනවා
දහස් වර අතරේ
ඔබව සිහි වෙනවා

මලට බඹරෙකු සේ
සිතට ඔබ එනවා
කිරණ සේ හිරුගේ
හද සිනාසෙනවා
ඔබ සිනාසෙනවා

ගීත ගායනය

ක්ලැරන්ස් විජේවර්ධන
ක්ලැරන්ස් විජේවර්ධන ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

ක්ලැරන්ස් විජේවර්ධන

සංගීත නාද රටා

ක්ලැරන්ස් විජේවර්ධන
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021