මුල ගී පද මලින් පිරී ගිය විසල් වනේ
F
T
P

මලින් පිරී ගිය විසල් වනේ ගී පද

මලින් පිරී ගිය
විසල් වනේ
පියා සලා යන
කුරුල්ලනේ
මගේ ප්‍රියාදරි
සොයා ගොසින්
හිතේ තියෙන දුක
කියව් අනේ

ඇය දැක ගන්නට
පිබිදුණු නෙත් යුග
රෑ යාමෙත් නැහැ
පියවෙන්නේ
සිසිල තුරුලු කර
එන මුදු මද නළ
ඇයගේ සුවඳයි
ගෙන එන්නේ

මලින් පිරී ගිය
විසල් වනේ
පියා සලා යන
කුරුල්ලනේ
මගේ ප්‍රියාදරි
සොයා ගොසින්
හිතේ තියෙන දුක
කියව් අනේ

කරල් කපන කල
දර අහුලන කල
දිය ගෙන එන කල
බඩවැටියේ
පියුමෙහි හිර උනු
බමරෙකු විලසට
මා ඇය ළඟ
තනියට හිටියේ

මලින් පිරී ගිය
විසල් වනේ
පියා සලා යන
කුරුල්ලනේ
මගේ ප්‍රියාදරි
සොයා ගොසින්
හිතේ තියෙන දුක
කියව් අනේ

තෙල් මල් අරගෙන
පොහො දින පන්සල්
ගිය හැටි මට දැන්
සිහිවෙනවා
අද ඔබ තැනකය
මා තව තැනකය
මගෙ හදවත දැන්
වැලපෙනවා

මලින් පිරී ගිය
විසල් වනේ
පියා සලා යන
කුරුල්ලනේ
මගේ ප්‍රියාදරි
සොයා ගොසින්
හිතේ තියෙන දුක
කියව් අනේ

ගීත ගායනය

එච්. ආර්. ජෝතිපාල
එච්. ආර්. ජෝතිපාල ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

මෙල්රෝයි ධර්මරත්න
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021