මුල ගී පද මම ග්‍රාම සේවකගෙ බෑනා හැමදාම
F
T
P

මම ග්‍රාම සේවකගෙ බෑනා හැමදාම ගී පද

මම ග්‍රාම සේවකගෙ බෑනා
හැමදාම හවසමම නාලා
යනවා බූරු පොළ සොයාලා
මං තමා සර්පයා

හැමතැනම පොලීසිය දාලා
හැම බූරු පොළම වටලන්නා
අද පොලිසියට වෙට්ටු දාලා
ගහනවා බූරුවා

අල්ලනවා මම ඔට්ටූ
වෙලා නෑ තව මට්ටූ
විකුණලා මනි පිට්ටූ
කෙලිනවා මම සූදූ

ආසි හේරා බූරූ
උන් තමයි මගෙ මිතුරූ
එලාගෙන පං පැදුරූ
ගහනවා අපි බූරූ

නැහැනෙ ගමේ එක අවමගුලක්
හොරට හැදුවා අපි මල ගෙදරක්
වපර සුමනෙ මිනියකට අන්දලා

ගහනවා දැන් කුට්ටම පෙරලං
පෝලිමකට ඔට්ටුව අල්ලං
පෙට්ටියෙ හිටි සුමනෙත් මිස් වෙලා

පොලිසිය ආයෙත් පැනලා
ඇල්ලුව සුමනෙව රැකලා
සෙනගට පැනලා අපි දිව්වා
කෝ අමන සුමනයා

අල්ලනවා මම ඔට්ටූ
වෙලා නෑ තව මට්ටූ
විකුණලා මනි පිට්ටූ
කෙලිනවා මම සූදූ

ආසි හේරා බූරූ
උන් තමයි මගෙ මිතුරූ
එලාගෙන පං පැදුරූ
ගහනවා අපි බූරූ

එහාපැත්තෙ පිච්චෙන මිනියක්
මුරට ඉන්න සයිමන් බුදි බං
සොහොන් වත්තෙ ගහමු බූරුවා

බයට රත් වෙලා මගෙ බොක්කත්
සැරින් සැරේ පයිනවා හක්කත්
පිහිට වෙයන් පෙරලී ආසියා

සයිමන් නැගිටල බලලා
අපි හොල්මන් වගෙ හිතලා
සරමත් දාලා ඌ දිව්වා
දුටුවාම සර්පයා

මම ග්‍රාම සේවකගෙ බෑනා
හැමදාම හවසමම නාලා
යනවා බූරු පොළ සොයාලා
මං තමා සර්පයා

හැමතැනම පොලීසිය දාලා
හැම බූරු පොළම වටලන්නා
අද පොලිසියට වෙට්ටු දාලා
ගහනවා බූරුවා

අල්ලනවා මම ඔට්ටූ
වෙලා නෑ තව මට්ටූ
විකුණලා මනි පිට්ටූ
කෙලිනවා මම සූදූ

ආසි හේරා බූරූ
උන් තමයි මගෙ මිතුරූ
එලාගෙන පං පැදුරූ
ගහනවා අපි බූරූ

වීඩියෝව සරීතා

ගීත ගායනය

සිප්පි සිනමා
සිප්පි සිනමා ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021