මුල ගී පද මම ඇහැව්වා හොරෙන් හදවතින්
F
T
P

මම ඇහැව්වා හොරෙන් හදවතින් ගී පද

මම ඇහැව්වා හොරෙන්
හදවතින්
මම ඇත්තට ඔයාට
ආදරේදෝ කියා
මට හදවත කිව්වා
තව පොඩ්ඩක්
කල්පනා කළොත්
හොඳයි කියා
මම පැත්තකට උනා
හදවත කී දෙය
ගැනම සිතා
හද පැත්තකින් තබා
ඔයා ගැනම කල්පනා කළා
ඔයා ගැනම කල්පනා කළා

කල්පනාව ගැඹුරුයි
මැවෙනා සිතුවම්
හරි සොඳුරුයි
පෙර ආත්මයක තෙක් සිතුවම්
කල්පනාවේ දැවටේ
සිත දැහැන්ගත වුනා
කල්පනාව ඈතට යන්න ගියා
මගෙ ගත නිසල වුනා
පෙර ආත්මයට මා අරන් ගියා

පෙර ආත්මයේදිත් ඔයා
මගෙ විනීත බිරිඳම වෙලා
මේ ආත්මයේදිත් පතා
ආ නිසාලු අපි එක්වීලා
පව් කරපු නිසා
ඒ ආත්මෙදිත් අපි නොදැන සිතා
මේ ආත්මයෙදි දැන්
එක සෙවනක ඉන්න බැරි වෙලා

මම ඇහැව්වා හොරෙන්
හදවතින්
මම ඇත්තට ඔයාට
ආදරේදෝ කියා
මට හදවත කිව්වා
තව පොඩ්ඩක්
කල්පනා කළොත්
හොඳයි කියා
මම පැත්තකට උනා
හදවත කී දෙය
ගැනම සිතා
හද පැත්තකින් තබා
ඔයා ගැනම කල්පනා කළා
ඔයා ගැනම කල්පනා කළා

ගීත ගායනය

රූකාන්ත ගුණතිලක
රූකාන්ත ගුණතිලක ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021